Afrikaner

ONS LIEFDE VIR DIE HERE

BybelPs. 119:121-128

Daarom het ek u gebooie lief, meer as goud, ja, as baie fyn goud. Daarom hou ek al die bevele aangaande alles vir reg; elke leuenpad haat ek. (:127&128).

Ons leer uit die lewe van koning Dawid vele kosbare lewenslesse. En wat meer is, is dat ons ook uit hierdie lesse geweldig baie leer oor n mens se verhouding met God. Ons leer eweneens geweldig baie van God en Sy Vaderhart uit die lewensverhaal van hierdie voormalige koning van Israel.

Dawid was nie n mens sonder foute, tekortkominge en sonde nie. Ons weet dat hy byvoorbeeld owerspel gepleeg het en selfs daarna n moord gepleeg het om hierdie sonde van hom te probeer verbloem. Ons weet dat God vir Dawid nie toegelaat het om vir Hom n tempel te bou nie omdat hy te veel bloed op aarde vergiet het. Ek dink dat koning Dawid seker volgens ons menslike oordeel lankal as n verworpene behandel sou word. Die Here verwys tog ten spyte van al hierdie dinge na Dawid as n man na aan Sy hart; n man wat al Sy welbehae sal doen. En nadat Hy hom afgesit het, het Hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie Hy ook gesê en getuig het: Ek het Dawid, die seun van Ísai, gevind, n man na my hart, wat al my welbehae sal doen. (Hand. 13:22).

Hoe moet ons dan hierdie gebeure verwerk? Is God dan inkonsekwent? God stel dit dan dat Hy onveranderlik en ook regverdig is. Hy leer vir ons dat Hy nie die persoon aansien nie en die ongeregtigheid haat. Hoe sou Hy dan n man wat in sy lewe só verkeerd doen n man na aan Sy hart noem? Die Here leer vir ons ook dat Hy nie sien wat voor oë is nie, maar dat Hy ons hart aansien. ...Want nie wat die méns sien, sien God nie; want die mens sien aan wat voor oë is, maar die HERE sien die hart aan. (1 Sam. 16:7). God het Homself nie blind gehou vir Dawid se verkeerde dade nie. God het Dawid nie ongestraf laat bly oor sy verkeerde dade nie. Maar God het ook Dawid se ware berou oor sy oortredinge nie misgekyk nie. Hy het gesien hoedat Dawid sy hart skeur voor God oor die feit dat hy aan God ongehoorsaam was. Die diepe berou wat Dawid oor sy ongeregtigheid getoon het, het sy liefde vir God onderstreep. Dit het Dawid diep in die hart getref wanneer hy tot die besef gekom het dat hy vir God teleurgestel het.

Ons dink daarenteen aan die Skrifgeleerdes en die Fariseërs wat n oënskynlike vroom lewe gehandhaaf het. En tog lewer Christus Jesus self baie fel kritiek op hierdie mense se lewens. Hy is bewus van die feit dat hierdie vroom lewe alleen is om die eer van mense te kry terwyl die liefde vir God nie in hulle harte is nie. En hulle doen al hul werke om deur die mense gesien te word, ... (Matt. 23:5). Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle ná: die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. (Matt. 23:23). Hulle gebrek aan liefde vir God is uiteraard bewys toe hulle Hom eindelik aan die vloekhout opgehang het.

Hierdie lering beweeg nou na n punt waar baie dwaalleeraars sal hande uitruk en verkondig dat solank as wat jy sê dat jy God liefhet kan jy maar leef soos wat jy wil. Dit is nie jou dade wat iets beteken nie, maar wat in jou hart aangaan. Sien ons dan dat Dawid ongebrydeld voortgegaan het om n lewe van sonde en goddeloosheid te lei? Sien ons ooit dat hy homself die reg aangematig het om God se wette en verordeninge te gaan verander soos wat baie predikante, kerke en sinodes vandag doen? Of sien ons dat hy homself telkens tot God bekeer het wanneer hy tot besef van sy ongeregtigheid gekom het en dan ook sy sonde laat staan het? Het Dawid verskeie kere na sy oortreding wéér owerspeel gepleeg? Stellig nie! Dit is tog n sekere getuienis dat hy opreg en diep jammer was vir sy oortreding hy herhaal dit nie. Die dade is eindelik n getuienis van dit wat werklik in jou hart aan die gang is. Wanneer jy n liefde vir God in jou hart koester, sal dade van gehoorsaamheid in jou lewe na vore kom. Ons noem dit die vrug van die Gees. En wanneer daar n gebrek aan liefde vir God in jou hart is, sal daar mettertyd n opstandigheid en verontagsaming van God se insettinge in jou dade weerspieël word. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie! So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar n slegte boom dra slegte vrugte. (Matt. 7:16&17).

Ons samelewing basuin dit uit dat ons mense mank gaan onder n gebrek aan kennis en liefde vir God. Die oppervlakkigheid van die hedendaagse teologiese lerings getuig openlik hiervan. En omdat daar geen liefde vir God is nie, is daar ewe min of geen weerstand teen die vertrapping van God se heilige, regverdige en heilsame insettinge. Die weerstand is só min dat baie kerkmense maar aanhou sit in dit wat hulle dink die gemeenskap van heiliges is, maar lankal ontaard het in n vergadering van goddeloses.

Ons het as gelowiges in ons vervalle samelewing die groot verantwoordelikheid en voorreg om erns te maak met ons verhouding met ons God. Ons moet daarteen waak dat ons liefde vir Hom nie verkoel word deur die koue samelewing van ongeregtigheid wat gedurig om ons vloei nie. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. (Matt. 24:12). Mag ons liefde vir die Here só sterk wees dat ons soos koning Dawid bereid sal wees om in geveg te treë ter wille van die erfdeel van ons God wat vir ons so kosbaar is.