Afrikaner

NEDERIGE ERKENTLIKHEID

BybelDaniël 4:1-37

...dat die lewendes kan erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie Hy wil, en die nederige onder die mense daaroor aanstel. (:17).

Daar is n Engelse spreukwoord wat lui: Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. n Mens wat aan niemand verantwoording hoef te doen nie is geneig om homself aan allerhande vergrype skuldig te maak. Koning Nebukadnésar was so n koning. Hy het n geweldige koninkryk gehad en Babel was n baie magtige ryk. Hy kon doen wat hy wou en het nie nodig gehad om aan iemand verantwoording te doen nie. Wel, so het hy egter gedink. God het egter in n droomgesig aan hierdie koning n waarskuwing gerig om hom van sy ongeregtighede en hoogmoed te bekeer. Hierdie waarskuwing is verder deur Daniël baie duidelik aan hom gerig. Daarom, o koning, laat my raad u welgevallig wees en breek met u sondes deur geregtigheid en met u ongeregtighede deur genade te bewys aan die ellendiges as daar verlenging van u rus moet wees. (Dan. 4:27).

Koning Nebukadnésar het egter Daniël se goeie raad in die wind geslaan. Met aanskoue van die prag en praal van sy magtige ryk het koning Nebukanésar se hart homself verhef. Hy was oortuig dat hyself verantwoordelik was vir die vestiging en opbouing van hierdie magtige ryk en dat hy daarvoor vereer moes word. God het toe sy hand uitgestrek om hierdie koning te verneder sodat hy sou weet dat geen mag op aarde God se gesag en mag kan oorskry nie. Hierdie koning moes verstaan dat enige mag wat n mens het aan die mens slegs gegun word omdat God dit toelaat.

Ek wonder of ek en u gereeld genoeg besin oor die mag wat God in my en u hande lê? Die mag om in my werk en beroep invloed in ander mense se lewens uit te oefen, hetsy positief of negatief. Die mag om in my gesin die leidende rol te speel. Die mag om in my gemeente en gemeenskap n invloed te hê. Strewe ons na hierdie posisies van mag omdat ons onsself daardeur kan bevoordeel of omdat ons daardeur aansien en status kan verkry? Laasgenoemde wat daartoe sal lei dat ons met n baie selfvoldane houding na onsself sal kyk. Dit is die tipe lewensbeskouing wat ons hoogmoedig sal maak. Of onthou ons deurgaans dat God van ons gaan rekenskap eis oor dit wat ons doen met hierdie mag wat Hy in ons hande geplaas het?

Die mens van ons tyd volg al te maklik Nebukadnésar se voorbeeld. Die tegnologie en ander middele tot ons beskikking maak dit so maklik om soveel dinge te vermag wat vir ons bykans ondenkbaar is. Daar is min dinge wat vir ons buite bereik is en in die voortdurende najaging van groter sukses en groter rykdom wat groter eer in die oë van die wêreld sal bring, word die mens al groter in sy eie oë terwyl God al kleiner word. En soos wat God se Gees en beeld in die mens kleiner word, word die vleeslikheid en hoogmoed in sy hart al groter.

God haat hoogmoedigheid, oftewel trotsheid. Hierdie ses dinge haat die HERE, en sewe is vir sy siel n gruwel: trotse oë, ... (Spr. 6:16&17). ...en Hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel. (Dan. 4:37). Die trotsheid van n mens verneder hom, maar die nederige van gees sal eer verkry. (Spr. 29:23). ...God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade. (Jak. 4:6). Voor die verbreking is die mens se hart hoogmoedig, maar nederigheid gaan aan die eer vooraf. (Spr. 18:12). God haat nie mense met mag nie. Maar Hy haat dit wel wanneer mense hulle mag misbruik. Dink maar aan koning Dawid wat self n magtige man was en God was vir hom baie lief! Maar God was ook baie ontevrede toe hy sy mag misbruik het om n ander man se vrou te neem.

Die Here verwag van Sy kinders om die mag wat Hy in ons hande lê aan te neem. Hy verwag ook van ons dat ons hierdie mag verantwoordelik en in gehoorsaamheid aan Hom sal gebruik. Onse Here Jesus was vir ons die volmaakte voorbeeld in hierdie verband. Ten spyte van die groot mag wat aan Hom toegeken is om verhoog te word om aan God se regterhand plaas te neem en saam met Hom te regeer was Hy steeds die toonbeeld van nederigheid. VERHEUG jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o dogter van Jerusalem! Kyk, jou Koning kom na jou; regverdig en n oorwinnaar is Hy; nederig en Hy ry op n esel op n jong esel, die vul van n eselin. (Sagaría 9:9).

Die trotsheid onder ons volksgenote is besig om ons te verteer. Ons is tot in ons fondament verdeel en myns insiens is een van die grootste oorsake hiervan trotsheid. Ek sal nie jammer sê oor my foute nie omdat my eie eer belangriker is as om te doen wat reg is. Niemand sal vir my sê dat ek nie mag skei nie. Niemand sal vir my sê dat ek nie te veel mag drink nie. Niemand sal vir my sê dat ek nie n tatoeërmerk op my liggaam mag aanbring nie. Niemand sal vir my sê dat ek nie voor die huwelik mag saamwoon nie. Elke een sal maak soos hy wil omdat hy dit nie nodig ag om aan enigiemand verantwoording te doen nie. En dan wonder ons hoe dit gebeur het dat selfs ons eens eervolle Afrikanervolk so korrup geraak het?

Ons moet dalk vir n oomblik weer besin wat ons diepste hartsbegeerte is om elke een maar te maak soos hy wil, of om terug te keer tot God en aan Hom die erkenning te gee wat nodig is. En dalk kan ons vandaar weer in nederigheid streef om te wees knegte van die Allerhoogste teen die hele wêreld vry?