Afrikaner

ALLES IS OOP EN BLOOT VOOR SY Oë

BybelHebreërs 4:1-13

En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het.

Die meeste van ons het al die voorreg gehad om ‘n reis iewers in die berge mee te maak. Wanneer ‘n mens van die bokant van een van hierdie majestueuse berge tuur, is daar min dinge wat jou sig belemmer. Daar is geen gebou of muur, geen bome, bosse, struike of iets dergeliks wat jou uitsig belemmer nie. Alles voor jou is tot ‘n groot mate oop en bloot voor jou oë.

En tog kan ons in so ‘n omstandigheid maar net ‘n klein deeltjie van God se skepping voor oë kry. U kan byvoorbeeld nie sien wat op ‘n ander deel van die wêreld, of selfs net in dieselfde provinsie, afspeel nie.

Die Woord leer vir ons dat God se skepping voor Sy oë blootgelê is. Daar is nie iets op hierdie aarde wat vir Sy oë verborge is nie. Daar is nie iets wat in hierdie uithoek van die aarde gebeur waarvan Hy onbewus is omdat Hy besig is om in ‘n ander rigting te kyk nie. Daar is nie iets wat in my lewe gebeur waarvan Hy nie bewus is nie. Daar is nie iets wat in my lewe gebeur wat vir Hom te gering is om daarvan kennis te neem nie. “Kyk, God is geweldig, nogtans ag Hy niks gering nie — geweldig deur krag van verstand.” (Job 36:5).

Die ongeregtigheid rondom ons stem ons dikwels tot moedeloosheid. Ons kan nie help om te wonder waarom God nie die goddelose mense uitdelg wanneer Hy hierdie ongeregtigheid dan alles raaksien nie. Maar ons moenie voor oë verloor dat God se lankmoedigheid mense tot bekering wil lei nie. “Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie?” (Rom. 2:4). Dink maar gerus waar uself sou geëindig het as die Here met u nie lankmoedig was tot die dag dat u waarlik tot bekering gekom het nie. Hoe verlore u sou gewees het as God u uitgedelg het met u eerste oortreding hier op aarde. Die feit dat God met sondaars lankmoedig is, beteken geensins dat diegene wat in ‘n goddelose lewenswandel volhard ongeskonde daarvan sal afkom nie. God se oë let op hulle onreg en Hy sal, op die dag van afrekening wat Hy bepaal, elkeen volgens sy dade vergelde. “Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as ’n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God wat elkeen sal vergeld na sy werke:” (Rom. 2:5&6).

God se oë is ook nie net oop en daarop gerig om die ongeregtigheid te straf nie. Hy sien ook die mens se mooi optrede, die mens se hartseer, moedeloosheid en nood aan. En Sy oë is oop om diegene te steun wat in hul lewens op Hom vertrou. “want die HERE — sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is;” (2 Kor. 16:9). En die Here sien nie alleen die optrede van ‘n mens raak nie, maar selfs die gesindheid waarmee ons optree. “O HERE, is u oë nie op opregtheid gerig nie? ...” (Jer. 5:3). “En ek weet, my God, dat U die hart toets en behae het in opregtheid; ...” (1 Kron. 29:17). God weet dus wie diegene is wat met ‘n volkome hart op Hom vertrou en ook wie diegene is wat net op Hom vertrou wanneer hulle in nood is. Wanneer dit goed gaan wil hulle beheer van hul eie lewe neem en hul eie weg volg, maar wanneer daar tye van teëspoed kom, wil hulle skielik “op God vertrou”. En Hy wat selfs die kenner van elke hart is, sien ook die gesindheid van elke mens teenoor Hom aan.

Die Here sien ook die onseker en deurmekaar tye raak waarin ons leef. Inteendeel, Hy het dit al duisende jare vooruit gesien en vir ons gewaarsku dat die aardbewoners bedorwe sal raak. “MAAR weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God;” (2 Tim. 3:1-4). En die Here wil sien dat ons in hierdie tye waak teen hierdie verkeerde dinge en in ons lewenswandel sal heilig bly eerder as om daaraan gelyk te word omdat die gees van die tyd ons oorweldig. “Maar as daardie dienskneg in sy hart sê: My heer talm om te kom, en hy die diensknegte en diensmaagde begin slaan, en begin eet en drink en dronk word, dan sal die heer van daardie dienskneg kom op ’n dag dat hy dit nie verwag nie, en op ’n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom ’n deelgenoot maak van die ontroues.” (Luk. 12:45&46).

As u daarom in ons tyd voel asof u lewe uitsigloos is en asof u rigtingloos in hierdie lewe ronddwaal, wend u tot Hom wat na u kyk en daarna verlang om ook aan U raad en leiding deur Sy Woord en Gees te gee. Sy oog is ook op u en oor u as deel van Sy skepping. “Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan; Ek wil raad gee; my oog sal op jou wees.” Ps. 32:8.