Afrikaner

BURGEROORLOG OPPAD IN FRANKRYK?

Chaos in FrankrykExtreemlinkse minister vreest de toekomst en geeft toe dat een burgeroorlog in Frankrijk aanstaande kan zijn

Die oorsaak?

In die artikel waaruit bogenoemde aanhaling kom, word dit duidelik dat integrasie van volksvreemdes in Frankryk, nou ‘n bedreiging geword het! In beeldsendings van die internasionale media is anargie en chaos in die strate van Frankryk se stedelike gebiede, op die oogaf erger as hier in Suid Afrika!

In elkeen van die Europese lande waar volksvreemdes ver in die minderheid teenoor die inheemse volke was, het integrasie geen impak op die taal, kultuur en algemene leefwyse van die inheemse volke gehad nie. Selfs in lande soos Amerika en Australië waar inheemse nie-blankes voorgekom het en aanvanklik deur die regerings van daardie twee lande uitgeroei was totdat hulle beswaarlik 10% van die totalebevolking was, het integrasie aanvanklik nie die blanke bevolkings bedreig nie.

 

HUMANISTIESE VERTOLKING VAN DIE BYBEL GEBRUIK OM GOD SE SKEPPINGSORDE TE VERNIETIG!

Handhawing van Taal, kultuur, identiteit, soewereine onafhanklikheid, gebiedskeiding, is alles terme en praktyke wat verketter word as rassisme, diskriminasie en onbybelse handeling wat euwel is en ‘n soort van verslawing, geanker in tradisie wat dan vanself deur die Bybel as sonde verklaar sou word.

Die sigbare verval van alle lewenswaardes soos in die Bybel voorgehou wat nodig is, om soos wat in I TIMÓTHEÜS 2:2 opgeteken is: “....vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons ’n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid,” word bloot ge-ignoreer, al kom dit in elke land toenemend voor waar multikulturalisme bedryf word! Dit is asof die mens siende blind en horend doof geword het!

Wat tragies hieruit voortspruit, is die verdeeldheid wat hierdie Humanistiese vertolkings tot gevolg het sodat die toename in teenkanting van nasionalisme soos ‘n veldbrand in die wêreld versprei het en die samehorigheid in gesinne, families en volke feitlik vernietig het. Die effek daarvan, is dat geen huis of koninkryk meer een van siel en een van sin is nie, nou gemanifesteer het!

Geen huis of koninkryk wat verdeeld is, volgens MATTHÉÜS 12:25, sal bly staan nie! “Maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes; en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie.”

‘n Burgeroorlog soos wat Gérard Collomb, uittredende minister van binnelandse sake van Frankryk voorspel, is vernietigend. Dit is hoofsaaklik die gevolg van die opneem van volksvreemdes wat nou hulle aard, geloof en behoeftes in Frankryk kom afdwing. ‘n Gelykluidende bedreiging wat besig is om die hele Europa te bekruip, met dieselfde vernietigende gevolg en oorsprong as wat ons vandag in Suid Afrika beleef!

Die postmoderniste wat in die sestigerjare na Frankryk moes uitwyk waar hulle in hulle byderwetse, oor die rasgrense, pornografiese denke in geskrifte kon uitleef omdat dit in Suid Afrika onder die lig van fatsoenlikheid en morele waardigheid nie toegelaat is nie. Dit is húlle wat nou besing word as die intelektuele letterkundiges wie se wanstaltige lewens-en-wêreldbeskouings op skool en universiteit aan leerlinge opgedring word.

Die gevolge van hulle uitgangspunte wat vinnig besig is om Suid Afrika en al sy inwoners te vernietig, staan hulle nie aan nie en word nou aan die regime toegedig asof die politieke verandering wat deur hulle rebelse weerstandigheid teen die bestaande orde bewerk is, nie die oorsaak is nie! Oorsaak en gevolg val hier buite hulle moedswillige ontkenning van die werklikheid!

 

Extreemlinkse minister vreest de toekomst en geeft toe dat een burgeroorlog in Frankrijk aanstaande kan zijn

Posted op oktober 6, 2018 door Rommel in Artikelen 

Gerard CollombGerard Collomb, de vertrekkende Franse minister van Binnenlandse Zaken, waarschuwde in zijn afscheidsrede voor de kritieke situatie in de buitenwijken van het land.

“Ik ben naar alle problematische voorsteden gegaan, de situatie daar is zeer verslechterd (…..) vandaag de dag leven we naast elkaar en ik heb altijd gezegd dat ik vrees dat we morgen van aangezicht tot aangezicht zullen moeten leven”, zei de vertrekkende minister.

Collomb is lid van de Socialistische Partij en zeer “minderhedenvriendelijk”. Om de mogelijkheid van een burgeroorlog aan te kondigen betekent voor hem dat er iets vreselijks aan de hand moet zijn.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft sinds mei 2017 onder het bewind van Emmanuel Macron gediend. Dat Collomb na zo’n korte tijd de regering verlaat is opnieuw een klap voor Macron, die verre van populair is in Frankrijk.

Oppositieleider Marine Le Pen was verrast over de woorden van Collomb:
“Gérard Collomb onthult dat uit de hand gelopen voorsteden als een explosief zijn dat van de ene op de andere dag kan exploderen en geeft een sombere waarschuwing aan de minister-president. Wij zouden graag al 17 maanden geleden deze oprechte taal gehoord hebben!”

De vertrekkende Franse minister is zeker niet de eerste die zegt dat in het land een burgeroorlog kan beginnen.

Eric Zemmour, een van de populairste auteurs van Frankrijk, zei: “Frankrijk is een land waar in het verleden burgeroorlogen hebben plaatsgevonden en de mogelijkheid van een toekomstige oorlog moet serieus worden genomen”.

Zemmour werd zelfs aangeklaagd voor zijn commentaar dat een ‘islamitische invasie’ in Frankrijk tot een religieuze burgeroorlog zou kunnen leiden.

De Franse professor Christian de Moliner beweerde zelfs dat Frankrijk zich in twee staten moest splitsen: Eén met de Franse wetgeving en één met de sharia voor het toenemend aantal moslims in het land.

“We zullen nooit in staat zijn het radicale islamisme uit te roeien….. Hoewel we nog niet in een open oorlog zijn, hergroeperen de gelovigen van de profeet zich al in gebieden waar speciale regels gelden”, aldus de professor.

Beoordeel dit: