Afrikaner

GAAN ALLE MENSE HEMEL TOE BLOOT OMDAT JESUS GESTERF HET?

Bybel1 Joh. 2:18-29

En nou, my kinders, bly in Hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd van Hom weggaan by sy wederkoms nie.  As julle weet dat Hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit Hom gebore is.  (:28&29).

Dit is natuurlik n baie omstrede onderwerp wat ons vanoggend aanraak.  Dit wek natuurlik soveel emosie op omdat geen mens die angswekkende waarskuwing wil kry dat hy/sy dalk n ewigheid in die hel gaan deurbring nie.  Om egter hierdie angswekkende waarskuwing met n leuen te probeer bedek, gaan vir jou rampspoedige gevolge inhou.

Daar word mos deesdae verkondig dat Jesus Christus gesterf het en daarmee die hele wêreld se skuld op Hom geneem het.  Die feit dat Christus Jesus deur Sy gehoorsaamheid tot die dood n volmaakte offer aan God gebring het wat tot versoening van sondes dien, is beslis die reine waarheid.  Maar om hierdie waarheid skeef te trek en dit te vertolk asof hierdie offer was om aan ons n vryheid te gee om hier op aarde wetteloos te leef met die verskoning dat Hy alreeds die skuld vir my oortreding gedra het, is louter kettery.  Hierdie offer van Hom was om aan ons die lewe te gee.  En die lewe waarvan gepraat word, is die ewige lewe in plaas van die ewige verdoemenis van die hel wat my as sondige mens se regverdige loon sou wees.  Dit is nie n lewe van valse vryheid om die begeerlikheid van die vlees nou met nuwe geesdrif na te jaag nie. 

Wanneer ons sê dat Jesus nie vir almal gesterf het nie bedoel ons nie dat die Evangelie van redding van sommige weggehou moet word omdat dit net vir hierdie of daardie uitgesoektes bedoel is nie.  Dit beteken wel dat almal nie hierdie Evangelie van Jesus Christus sal aanneem nie en ook dat almal dit nie sal verstaan nie.  En vir hulle wat dit nie aanneem nie is daar nie redding nie, maar op hulle wag daar n ewige straf op hul ongelowige en onregverdige lewenswandel.  Hulle sal beskaamd van God weggaan terwyl diegene wat die Evangelie aangeneem het met vrymoedigheid voor God sal kan verskyn omdat hulle weet dat die losprys vir hul oortredinge ten volle vereffen is. 

Ons lees van hierdie waarheid en onderskeid in Joh. 3:16-18.  Dit is hier duidelik geskrywe dat God sy Seun gestuur het tot redding vir hulle wat glo.  Hulle wat nie glo nie is egter alreeds veroordeel omdat hulle nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie. 

Dit is egter maklik om met die mond te bely dat jy in die Here glo, maar is dit genoegsaam tot jou redding?  Die antwoord hierop blyk vir my n duidelike NEE te wees uit die woorde van Jesus Christus self wat ons in Matt. 7:21-23 opgeteken vind:Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! Sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie.  Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!  Sal hulle wat hierdie woorde hoor nie beskaamd van Hom moet weggaan by Sy wederkoms soos wat ons lees in vers 28 van 1 Joh. 2 nie?

Diegene wat egter met vrymoedigheid voor Hom kan verskyn en God hul Vader kan noem, is verseker om die erfdeel wat vir ons gekoop is te beërwe.  Hulle wat die vrymoedigheid het om God hul Vader te noem, omdat hulle weet dat hulle Sy kinders is.  Hulle is God se kinders omdat hulle uit Hom gebore is nadat hulle die sondige mens wat na die begeertes van die vlees leef, afgesterf het. 

En almal wat uit Hom gebore is, praat nie net van geregtigheid nie.  Nog minder soek hul na verskonings om n lewe van ongeregtigheid te leef, maar streef eerder daarna om geregtigheid te doen.  Dit is hulle wat Hom nie deur hul woorde of lewenswandel wil loën nie, maar eerder hulself loën om sodoende hul kruis op te neem en Hom te volg.  Dit is hulle wat daarna streef om Hom in woord en daad eer te bewys uit dank vir n nuwe lewe wat uit genade aan ons geskenk is.