1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711993

Besoekers aanlyn

Ons het 34 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

‘N TWEEDE BLOEDRIVIER?

bloedrivierOp Maandag 16 Desember 2002 het ek hierdie Geloftefeestoespraak voorgedra. Die relevansie daarvan op die Afrikanervolk vandag, noodsaak ons om na voorbeelde uit die geskiedenis te kyk en vestig ek graag u aandag opnuut op vergelykbare gebeure uit die geskiedenis en die Afrikaner se reaksie daarop.

Thomas Jefferson het by geleentheid gesê: ‘n Volk wat onge-erg is en tog verwag om vry te bly, verwag iets wat nog nooit was nie en ook nooit sal wees nie!

Die slag van Bloedrivier het op Sondagoggend, 16 Desember 1838, plaasgevind. Die oorsprong hiervoor was die onophoudelike aanvalle, verkragtings en moorde wat op ons blanke voorouers aangelê was terwyl die regering van die dag, waaronder die Afrikaner verkneg was, eerder aandadig as behulpsaam was! Dit is nou 164 jaar sedert 16 Desember 1838 en die toestand wat Bloedrivier vooraf gegaan het bestaan nou weer! Dieselfde sluheid, dieselfde barbaarsheid, dieselfde moorddadigheid dieselfde wreedheid! By die Owerheid........dieselfde onge-ergdheid oor die onreg ons aangedoen, dieselfde aandadigheid!   En by ons......dieselfde verraad, dieselfde verdeeldheid, dieselfde verwagting om vry te wees!....... Daar is egter iets wat hier bygesê moet word my volksgenote! In teenstelling met ons voorsate, 'n bykans totale gebrek aan geloof!    Daar is weer ‘n oorlog teen ons aan die gang! Dit is egter huidig nog ‘n eensydige oorlog! Dit noodsaak ‘n hegter band van begrip en vertroue   in ons verskeurde en verdeelde geledere terwille van ons veiligheid en oorlewing, want diè oorlog se oogmerk is etniese suiwering!!!,… begryp ons dit voorsitter, Volksuitwissing!

All Afrikaners must die

Kyk bv. Na Happiness Dakalo Mudau se voorneme ‘n paar jaar gelede waaroor Boere Krisis Aksie waarsku en verbind dit met die steeds toenemende plaas en ander moorde op blankes onder die voorwendsel van blote misdaad! Is die ontkenning deur blanke “leiers” van landbou organisasies, politieke ontleders en andere met hulle uitsprake dat dit nie verband hou met beplande geweld van swart op blank nie, maar bloot gewone misdaad is, uit oortuiging?

 

As dit is, is die vraag: Is julle stiksienig, of is julle gekoop? Is julle die verlengstuk van die verraad van die Broederbond om seker te maak dat die Afrikaner nie in opstand moet kom soos Sarel Celiers en Andries Pretorius nie? Glo julle steeds dat die sogenaamde regses verkeerd is? Glo julle steeds dat die Afrikaner binne hierdie Godlose bestel moet meewerk om dit te laat slaag totdat ons uitgewis is? Indien dit julle oortuiging is wil die AVP vandag prontuit vir julle sê dat dit kranksinnig is! Dan is julle julle eie en die Afrikanervolk se grootste vyand!

Aan ons Volk as rigsnoer vir die toekoms:

Ons vadere se ensiklopedië was die 66 boeke van die Bybel. Hulle universiteit die praktiese wye natuur met sy waarneembare waarheid en werklikheid, hulle Rektor die Almagtige Skepper self! Hulle ongeskrewe wet was: "Luister aandagtig, gelowig, vertrouend en doen"

Hulle het die opdrag van hulle tyd uitgevoer soos hulle dit begryp het. Ons het dieselfde biblioteek, dieselfde skool en leermeester. Laat ons die opdrag van ons geslag dan nou prakties uitvoer; want, ..... “Elkeen wat dan na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.”

Geloftefees: Geskiedenis of Godsdiens?

Die ontstaan van hierdie fees wortel in beide die geskiedenis en die Godsdiens.

Die verraderlike moord van Dingaan en sy Impis op Piet Retief en sy mede boere, sowel as die barbaarse moorde op die Trekkers by Bloukrans, Wenen en Moordspruit, was die geskiedkundige gebeurtenis wat Andries Pretorius en Sarel Celiers tot optrede gedryf het! Die opstel en aflegging van die Gelofte het egter die gebeurtenis ook stewig in die Godsdiens gewortel! Dit is dan ook die rede waarom daar van ouds af by dieselfde geleentheid ‘n erediens as herdenking-en-dankdag…en gelofterede met geskiedkundige strekking, gesamentlik gehou is.

So het ons dit vandag ook ingerig en is dit die wese van die Gelofte, dat ons dit aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin sal deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte. Hierdie gebeurtenis in ons geskiedenis, geagte voorsitter, vriende …bring elkeen van ons onafwendbaar by twee verantwoordelikhede: My gebondenheid aan die Gelofte, en my verpligting om ‘n opkomende geslag te verseker en in te lig! Want die geskiedenis is onteenseglik die gewete van ‘n volk! Dit is vergelykbaar met draadspan! As jy nie telkens terugkyk na die pale wat geplant is nie, is daar ‘n moontlikheid van ‘n krom en verdraaide geslag waarvan die koers verander het!

Is die Gelofte ook bindend op die nageslag?

Pres. M.T. SteynEk neem as afdoende antwoord op hierdie vraag die standpunt van Pres. M.T. Steyn in ‘n debat waarin diè vraag aan hom gestel is. Ons hoef nie eers verder daaroor te praat nie, “want wanneer wij de Gelofte niet meer voor bindend houden, dan kunnen wij niet denken om God in duistere dagen aan onze zijde te hebben”

En die opkomende geslag, voorsitter, het ek en u nie ook ‘n verpligting, om nie alleen ‘n opkomende geslag te voorsien nie maar ook ‘n lewensruimte te verseker waarin hulle instaat sal wees om ongehinderd hierdie dag te gedenk deur die eer en die roem van oorwinning aan God te gee, sodat Sy Naam verheerlik kan word?

Maar Waar is Gister vandag?

My verdeelde en verskeurde Volksgenote, wat het van die geskiedenis van gister geword waarin u en ek grootgeword het? Toe ons land een van die mees vooruitstrewende lande in die wêreld was?

Toe ons heg gebind, op Christelik-Nasionale Grondslag van krag tot krag gegroei het?

Toe ons kinders in die skool en op Universiteit op Christelik-Nasionale grondslag opgevoed en onderrig was en almal wat beskikbaar was in die arbeidsmark opgeneem kon word? (Dan sluit ek die swartes hierby in!)

Wat, Voorsitter, het geword van: “The Fabulous Years 1960-1966” waarvan die Financial Mail in ‘n voorbladopskrif basuin het en die eertydse Rand Daily Mail wat in Julie 1966 skryf: “The Nation is suffering from a surfeit of prosperity!” (‘n Oordaad van voorspoed!) Die era van Dr. Hendrik French Verwoerd, wat gebou het op die fondasie van President Paul Kruger, Genl. Hertzog, Dr. Malan en Adv. Strydom?

Toe belastings nog billik, Inflasie ‘n onbekende woord was, Rentekoerse laag en die toekoms rooskleurig was?

Wat het van gister geword toe ons Weermag en Polisie onder die heel bestes in die wêreld getel het. Dieselfde moed en durf as Andries Pretorius en Sarel Celliers by Bloedrivier, in ons manne sigbaar was teen die terroriste in Rhodesië, Angola en Mosambiek, waar sommige van ons kinders tot die dood toe getrou was?

Ons met oop vensters en deure kon slaap, (sonder diefwering), omdat daar wet en orde was?

Was afvalligheid die oorsaak?

Dat dit toenemend ‘n rol gespeel het is onteenseglik waar! Uit boeke van die geskiedskrywers is dit bekend dat die Gelofte na 16 Desember 1838, nie algemeen nagekom is nie. Selfs Andries Pretorius wat die aand na die slag van Bloedrivier ‘n dankdiens gehou het, wat as die eerste nakoming van die Gelofte vertolk kan word, en van sy medeburgers wat aan die slag deelgeneem het, het nie die gelofte om diè dag te herdenk nagekom nie. Eerwaarde Erasmus Smit, ‘n predikant van die trekkers, en Sarel Celliers en sy familie het egter getrou elke jaar op 16 Desember, die gelofte Sarel Celliersnagekom.

Die breë bevolking was nie juis aangegryp deur die diepe betekenis van beide die godsdienstige en historiese, nasionale waarde van geloftedag nie! Die NG. Kerk van Natal het eers in 1864 besluit dat diè dag elke dag as dankdag, kerklik gevier moet word en in die Republiek van Transvaal het die Volksraad in 1865, ‘n jaar later, besluit om dit ‘n openbare vakansiedag te verklaar met die strekking dat dit as ‘n dankdag tot eer van God en gedagtenis aan die wonderbaarlike verlossing, gevier moes word.

Die speel van rugby en krieket , kuier en ontspannining het egter gaandweg meer aftrek as geloftedag gekry. 24/7 het die kommersiële kreet geword waaraan ons almal toegegee en deelnemers geword het!

Ons lees dat in 1875, voor Shepston se anneksasie en die eerste vryheidsoorlog, die viering van geloftedag maar ‘n flou afêre was: “Op dezen, den verjaardag onzer vrijheid, was alles stil. Wat kan de reden zijn? Wij hopen dat’t gene aanduiding is van eene vermindering van nationaliteitsgevoel. Dingaansdag behoort ons grootste feesdag te zijn”.

Reeds in daardie tyd was geloftedag al die barometer van die volksgevoel gemaak. Die bywoning en deelneming aan die fees en die wyse waarop dit gevier is, was ‘n aanduiding van hoe sterk die volksbewussyn, die eenheidsgevoel en die volksliefde was! (nationaliteitsgevoel)

Daar was reeds vroeg in die geskiedenis by die viering van geloftedag, drie basiese elemente vasgelê:

1.   Danksegging aan en verootmoediging voor God.

2.   Herinnering aan die swaarkry, veg en stryd van die verlede.

3.   Die versterking van die volksbewussyn!

Shepston se anneksasie van Transvaal het tussen ses -en seweduisend mense die geloftefees van 16 Desember 1879 laat bywoon, waar vroeg die oggend meer as 1500 perderuiters ‘n skyngeveg op die naburige heuwels demonstreer het, nie bloot as die herdenking van die slag van Bloedrivier nie, maar ook veral om die paraatheid van die burgers te vertoon. Die gees van die gelofte was duidelik sigbaar in die Volksverklaring wat die vorige dag goedgekeur is en wat so lui:

“Dat het Volk verklaart, dat het met Gods hulp verlangt een krachtige Regering der Z.A. Republiek, eerbiediging van de wet, ontwikkeling en vooruitgang van het land en dat het belooft man voor man daartoe te zullen medewerken en de opgetreden Regering te zullen verdedigen tot den dood toe,-Zoo waarlijk helpe ons God Almagtig”

Kom u nou onder die besef van ons huidige geslag se verantwoordelikheid en verpligting in die lig van hierdie gebeurtenis vanuit die geskiedenis, Voorsitter? Bemerk u ons voorgeslag se besef van die gevaar van afvalligheid en versaking van die gelofte toe die “duistere dagen” van Engelse oorheersing aanbreek?

Vanaf 12 tot 16 Desember 1880 kom tussen 4000 en 5000 Burgers by Paardekraal bymekaar. Want op 11 Desember het die ou Republiekeinse Volksraad, wat in 1877 laas bymekaar was, weer die Regering van Transvaal herstel en die driemanskap Paul Kruger, Piet Joubert en M.W. Pretorius is aangewys om die vierkleur te gaan hys by die tydelike regeringsetel te Heidelberg.

Op 14 Desember 1880 vra Paul Kruger dat die Burgers wat nie met die vryheidstryd wou voortgaan nie, opsy moet staan! Nie een het geroer nie! “Laat elkeen wat bereid is om ‘n verbond te sluit dat jy sal veg tot ons vryheid weer herstel is, ‘n klip neerlê” So het ‘n sigbare bewys van die verbond van Paardekraal in die vorm van ‘n klipstapel verrys!

DIE PAARDEKRAALVERBOND

RugbykoorsDie Verbond:…. “Dat wij elkander de hand geven, als mannen, broeders, plegtig belovende trouw te houden aan ons land en volk en met het oog op God zamen te werken, tot den dood toe, voor de herstelling van de vrijheid onzer Republiek”

Sien u, my Volksgenoot, die verband tussen die geskiedenis en Godsdiens, onlosmaaklik verweef in die lewens-en-wêreldbeskouing van ons voorgeslag? Die grondslag vir ons Volkslied?

Op U almag vas vertrouend, het ons Vadere gebou,

Skenk ook ons die krag o HERE om te handhaaf en te hou

Dat die erwe van ons vadere vir ons kinders erwe bly

Knegte van die Allerhoogste teen die hele wêreld vry?

Was ons getrou, voorsitter? Is ons nou getrou?

Die eerste skote tussen Boer en Brit val op 16 Desember 1880 en die beslissende slag op 27 Februarie 1881 by Amajuba! Dieselfde jaar word die Pretoria-konvensie onderteken waardeur Transvaal sy onafhanklikheid terugkry!

Hierdie wonder-oorwinning oor die magtige Britse ryk het die Volksraad op 11 Oktober 1881 laat besluit om vanaf 13 tot 16 Desember, “Ene algemene bijeenkomst des Volks”, op Paardekraal te hou. Waarheen tussen 12,000 en 15,000 volksgenote gestroom het!

Die doel van die fees is deur Paul Kruger vasgelê in die volgende woorde:

“Wij zyn hier gekomen om feest te vieren en gij weet’t, ons en u doel ist niets anders dan om ons meer en meer te doen verstaan den wil des Heeren om ons te wijzen op Zijne leiding, opdat de ouders aan hunne kinderen tot in het verste nageslacht kunnen verhalen wat God aan ons gedaan heeft”

Gryp hierdie wyse ou Volksleier se woorde u nie diep in die hart, my vriende, Voorsitter?

Presidente Steyn en KrugerBring dit ons nie opnuut onder die besef van ons verpligting, nou, vandag, ten opsigte van die opkomende geslagte nie? Wat het ons gedoen by die verlies van ons vryheid in 1994, behalwe om mee te werk aan aanhoudende verdeeldheid?

Kan ‘n Volk bly voortbestaan as ouerpare, vir welke rede ookal, nie meer as twee kinders in die wêreld wil bring nie? U ken tog al die verskonings wat voorgehou word! Sal diè aangevoerde redes egter standhou in ‘n Godsverhoor oor die nakom van ons verantwoordelikhede en verpligtinge wat die eise van die geskiedenis op ons gelê het? Selfs in die lig van die onbeskryflike dilemma waarin ons volk hom vandag bevind, as hierdie by-eenkoms van vandag as barometer van volksbewussyn, eenheidsgevoel en pligsbesef van al die Afrikaners in U bedieningsgebied moes dien,….. wat,….. Voorsitter, dink u is ons kans in konvensionele of selfs klandistine konfrontasie?

Lê die antwoord dalk in die reeks arrestasies van gefrustreerde Afrikaners wat die geweldsopsie sonder Volksteun gekies het?

Hoor ons dit nie daagliks nie? “Ons Afrikaners kan tog nie saamwerk nie!. Ek is moeg vir geskiedenistoesprake, Politiek is uitgedien, Politici is nie te vertrou nie, roep my as die oorlog begin?

Ja Voorsitter afvalligheid het ‘n besliste aandeel maar nie die aller aandeel nie. Daar is nog ‘n rede waarom gister se voorspoed vandag nie meer is nie en waarom so veel van ons mense apaties staan Terwyl die aanslag op ons van dag tot dag verhewig!

DIE VERSAKING VAN GELOOF IN GOD

Ons lees in 11 Kronieke 16: 8 "Was die Kussiete en die Libiers nie 'n groot leërmag met buitengewoon baie strydwaens en perderuiters nie? En tog het Hy hulle in u hand gegee; omdat u op die HERE gesteun het;

want die HERE--- Sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is; hierin het u dwaas gehandel, want van nou af sal daar oorloë teen u wees"

Na die moord op die Godvresende Dr. Verwoerd wat in sy eerste toespraak na Republiekwording in 1961 gesê het "Ek sal elke dag my krag by God soek en nie by myself nie!", was ons Volksleiers en ons as volk se harte onverdeeld op God gerig toe die sanksiekrete, sportdruk en anti-apartheidsaanslae op ons aangelê is? Nee, my volksgenote, ons het ons hulp by Benhadad van Aram gaan soek in ons ongeloof en in die proses God se kragtige steun (waarvan die bewys oorvloedig in ons Volksgeskiedenis ingebed is .....Waarvan hierdie gelofte wat ons vandag herdenk een is) God se kragtige steun verbeur het!

Efesiërs 6:12: ”Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.”

Nou, Voorsitter, is ons by ons “duistere dagen”! Vraag is, “ist God aan onze zijde?”

Die rol van geheime organisasies in ons ondergang

Ons bevind ons in ‘n toestand soos nog nooit voorheen in ons volk se bestaan nie! Deur sommige van ons buurstate te versaak en ander te verraai, is ons geleidelik omsingel deur vyandige kommunistiese regerings tot en met ons eie eerlose oorname! Ons lewensstandaard het drasties gedaal met ‘n onseker en donker toekoms in die vooruitsig. Dit voorsitter, het so geleidelik gebeur, dat die oorgawe van ons Volksleiers aan die magte van die duisternis feitlik onopgemerk by meeste van ons Volksgenote verbygegaan het! Hoe gebeur so-iets met een van die intelligentste volke op aarde?

Jesaja 5:13

Daarom gaan my volk in ballingskap weens gebrek aan kennis, en hulle aansienlikes word hongerlyers en hulle menigte versmag van dors.

BybelHosea 4:6

My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.

Besef ons, Voorsitter, dat diè toestand waarin ons nou verkeer geskep is om ons volk te onderwerp aan die Nuwe Wêreld Orde? Nie dat die beplanning in die geheim geskied het nie! Ek verwys na een van vele waarskuwings oor hierdie aangeleentheid. In sy boek “Fourth Reich of the Rich” wat Des Griffin in 1979 geskryf het sê hy: “Die idee van ‘n masale sameswering of komplot- ‘n versteekte hand, ‘n geheime mag wat die nasies stuur in die rigting van algehele verwording (verbrokkeling) en ineenstorting sodat ‘n godlose eenheidstaat en een wêreld regering gevestig en meedoënloos afgedwing kan word, is nou ‘n voldonge feit”

WE SHALL HAVE WORLD GOVERNMENT WHETHER OR NOT YOU LIKE IT - BY CONQUEST OR BY CONSENT. Lid van die C.F.R. JAMES WARBURG, 17 FEBRUARY 1950

James WarburgDit is nou 67 jaar later en nog is daar onge-ergdheid daaroor selfs terwyl ons reeds een van die slagoffers is!

Sport en beeldradio-beneweld word nasionale en internasionale gebeure se vertolkings deur die media gelate aanvaar sonder dat ons besef het ......en nou nog besef dat dit dieselfde media is wat ons lewens-en-wêreld beskouing feitlik al geheel en al van sy Christelike Nasionale grondslag afgestoot het! Hoeveel van ons Afrikanermense sit nie vasgenael voor Big Brother en/of is bykans aandeelhouers by Graceland, Ceazers en ander dobbelhole nie! Hoewel die meeste mense wat plesier voor plig en verantwoordelikheid stel waarskynlik vanoggend nie hier is nie, bestaan ons wat hier is se grootste dilemma daarin dat ons verdeeld en verskeurd op Kerk, politiek en sosiale gebied is en volkome voldoen aan die Bybelse voorskrif dat: Geen huis wat in homself verdeeld is, kan staande bly nie!

Hoe gaan hulle te werk?

Die vertrekpunt van ‘n eenwêreldregering is dat daar nie meer van verskillende rasse gepraat moet word nie. Dit spreek dus vanself dat apartheid met integrasie vervang moes word en ons as rassiste gebrandmerk sou word! Die eintlike oogmerk,……’n swart meerderheidsregering!

Dit was Dr. Verwoerd se kennis van hierdie duiwelse komplot wat hom genoop het om ons uit die statebond te laat tree in 1961 om onder die druk van die Nuwe Wêreld Orde-ondersteuners binne die statebond uit te kom! Die vorming van ‘n Republiek en die ongekende groei wat ons in daardie apartheid jare beleef het, was uiteraard vir die Nuwe Wêreld Orde, ‘n geweldige terugslag en die moord op Dr. Verwoerd het gevolg!

Wat egter nie saam met hom gesterf het nie, is die sterk Christelik-Nasionale grondslag wat hy gelê het! Sy projeksie van hoe Suid-Afrika daar sou Dr. Verwoerd minister van Naturellesakeuitsien as De Villiers Graaf se beleid van integrasie toegepas moes word, spreek van die insig en wysheid waarmee hy geseën was. Hy het in 1954 ‘n geskrewe senario geskets van hoe ons land daar sou uitsien van 1954-1975, 1975-2000 en vanaf 2000-2050.

Voorsitter, wat ons vandag beleef, is feitlik woordeliks soos wat hy dit voorspel het!

Die Verenigde Nasies wat die Nuwe Wêreld Regering in afwagting is, het die beleid vir wêreldoorheersing met groot sukses in ons land toegepas! Hulle benadering is as volg:

1.   Die wêreld se politieke Leiers word gekorrupteer en omgekoop met beloftes van rykdom, mag en sensuele plesier, om hulle land en volk te verraai

2.   Verandering in die ideale van volke en nasies word teweeggebring deur opleiding van onderwysers en teoloë om die “sosiale evangelie” in die denke van veral die jeug te vestig.

3.   Beheer van die media wat die mense moet mislei met slagspreuke soos menseregte sodat die leuen geglo kan word!

4.   ‘n Kragtige skuld of voorskietstelsel is wêreldwyd gevestig

Die grootste teiken vir die kommuniste was Afrika. Hulle kon al ons omliggende buurstate se regerings vervang met ‘n dienstige swart kommunis, net ons blanke Nasionale regering was ‘n struikelblok. Daar is toe ‘n vyfpuntplan in werking gestel om ons blanke regering te vervang met ‘n dienstige swart regering:

1.   Omsingel Suid-Afrika met Kommunistiese regerings

2.   Isoleer Afrikaners en demoraliseer hulle deur sport en ander boikotte

3.   Voer ‘n ekonomiese oorlog teen ons deur die Rand kunsmatig te verswak deur bv. die goudprys benede sy werklike markwaarde, te druk.

4.   Organiseer tereur deur die ANC.

5.   Bewerk naywer, wedywering en afskeiding tussen die onderskeie blanke groepe

Met Dr. Verwoerd se dood het John Vorster hom opgevolg en in geheime ooreenkoms met die CFR -beheerde State Department (Counsel of foreign Relations), Rhodesia verraai, die sportbeleid verander en van die neutrale Switserse banke hom na Chase Manhatten, vir buitelandse lenings gewend en sodoende vir die geldmag die deur vir die ondermyning van apartheid ge-open.

Met behulp van twee CFR lede, Arend Lijphart en Professor Samuel Huntington wat na Suid Afrika gestuur is om die regerings van P.W. Botha en F.W. de Klerk te adviseer hoe om die hervormingsbeleid te implimenteer sonder dat dit herken sou word as ‘n beleid van integrasie!

Die Die Hervormingsbeleid se bloudruk was vervat in ‘n voorlegging van Chester Crocker aan die CFR in 1980, met die title: South- Africa, Stategy for Change. Dit het beskryf hoe die Nasionale Party en Staatsmasjienerie gebruik kon word as agente vir hervorming!

Die oogmerk om ‘n swartbeheerde regering in Suid Afrika aan bewind te kry, was stewig in plek!

DIE LIBERALES SE BYDRAE

Die liberales in ons land het grootliks bygedra tot die huidige sukses van die Nuwe Wêreld Orde-drywers. Lenin die kommunis, het hulle die useful idiots genoem! Vanuit hulle posisies in die akademiese en kerkstrukture, die media en politieke partye het hulle openbare mening help vorm en regeringsbeleid be-invloed om af te wyk van gebaande weë, tot die huidige ongebondenheid wat ons in skool en kerk en in die alledaaglikse handel en wandel ervaar en onmiskenbaar op anargie afstuur!

Willem de KlerkHulle maak die hoof kontingent van al die voorloper organisasies van die komunisme uit. Dit is uit hierdie organisasies wat die besware teen feitlik elke beheermaatreel vir ordelike samelewing kom. Dit is hulle wat skree vir rasse gelykheid, wat nie bestaan nie, en dit is hulle wat die Westerse beskawing op die swartes wil afdruk wat al die sosiale en politieke probleme wat ons vandag ervaar, veroorsaak.

Liberalisme word deur James Burnham in sy boek, “Suicide of the West”, beskryf as die ideologie vir die selfmoord van die Westerse beskawing!

Die verskil tussen die Nasionalis en die liberalis is dat die liberale ‘n saak beredeneer vanuit omstandighede en dit beskou soos wat hy dit graag wil sien en nie soos dit werklik is nie!

Die Nasionalis se benadering is vanuit beginsel, wat die Godgegewe werklikheid erken en aanvaar en sy lewe daarvolgens inrig.

Wat is die feite

Blacks are of no significance except as a tool to destroy the white race

Proof of the last statement is to be found in the U.S. congressional Record for June 1957 (page 7633) which quotes the following extract from “A Racial Program for the 20th Century”, written by Comunist spokesman Israel Cohen:

Israel Cohen“By propounding into the consciousness of the dark races that for centuries they have been oppressed by the Whites we can mould them to the program of the Communist Party… we will aid them to rise in prominence in every walk of life; in the professions and in the world of sport and entertainment. With this prestige they will be able to marry with the Whites…..”

Geen van die ontwikkelingshulpprogramme vir Swartes, of gedwonge integrasiemaatreels wat op ons afforseer word het enigiets met Swartmenseregte, of opheffing van die agtergeblewenes te make nie!

Al hierdie maatreels het uitsluitlik die aftakeling van blankes , om ‘n veelrassige samelewing waarin integrasie deur wetgewing afgedwing gaan word , as oogmerk. In hierdie proses verloor ook die Swart Ras sy Rasse-identiteit en ‘n na-aper van die Westerse kultuur. Sy onvermoë om homself hierin te handhaaf , is grootliks verantwoordelik vir die Rassehaat wat ons huidig beleef!

Die Oplossing?

Jesaja 51:1

LUISTER na My, julle wat die geregtigheid najaag, wat die HERE soek! Aanskou die rots waaruit julle gekap is en die holte van die put waaruit julle gegrawe is.

Ek het gepoog om by die viering van hierdie geloftedag, ook te hou by die drie basiese elemente soos in die geskiedenis vasgelê:

4.   Danksegging aan en verootmoediging voor God,

5.   Herinnering aan die swaarkry, veg en stryd van die verlede.

6.   Die versterking van die volksbewussyn!

Matheus 12:25

25 Maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes; en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie.

Voorsitter, laat ons nie doof en blind bly vir die lesse uit ons geskiedenis en die riglyne uit die woord van GOD deur gebrek aan kennis nie!

Laat ons krities kyk en luister na selfaangestelde “Volksleiers”, wat useful idiots geword het!

God het toegelaat dat Piet Retief en sy 80 man uitgewis word in sy onderhandelinge met die ongelowige. In die eensgesinde en saamhorige vergeldingsekspedisie van Pretorius en Celliers, het Hy ons wonderbaarlik bygestaan!

Ons het wonderlike begaafde en geseënde, Godvresende Volksleiers gehad! Hulle suksesvolle leiding was onlosmaaklik aan hulle Godgebondenheid gekoppel. Kom my Volksgenote, kom laat ons weer eensgesind word. Laertrek teen die CFRe, die Mbeki’s en die Asmals. “….teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.”

In die onvermydelike chaos wat moet kom en waar anargie onafwendbaar is, is onwrikbare geloof en hegte organisasie ons sterkste wapen.Dr. DF Malan

Laat ons innerlike oortuiging wees: Hierdie land is ons land! Ons glo dat ons dit as erfenis uit God se hand ontvang het. Ons glo dat God ons telkens in nood bygestaan het en dat ons hulp dus by God te vinde is en nêrens elders nie. Dat God ons slegs sal bystaan as ons aan Hom en sy gebooie gehoorsaam is, ons sonde bely en laat staan omdat hy ons Vader en ons sy kinders geword het, deur ons Verlosser en Saligmaker Jesus Christus. Dat Jesus vir ons sy Gees gestuur het om ewig by ons te bly om ons te versterk, te oortuig van sonde en van oordeel, ons op te rig wanneer ons val en ons staande te hou in tye van nood.

‘n Eendragtige, gelowige en Godvresende volk wat Hom sigbaar dien as voorbeeld en ligdraer vir elke ander volk op aarde. Daarin setel ons Vryheid waarin God ons sal vrymaak tot eer van Sy Naam. Want alleen aan Hom kom die oorwinning wat vir ons as heggebinde volk voorlê, toe. Sy Naam ter eer.

Kom laat ons weer almal wat uit innerlike oortuiging bymekaar tuis hoort, bymekaar bring! Dr. D.F. Malan.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie