1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6712002

Besoekers aanlyn

Ons het 31 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

WAT SOU U ANTWOORD WEES?

BybelJohannes 21:1-25

“Hy vra hom die derde maal: Simon, seun van Jona, het jy My lief? Petrus het bedroef geword, omdat Hy hom die derde maal vra: Het jy My lief? En hy antwoord Hom: Here, U weet alles, U weet dat ek U liefhet. Jesus sê vir hom: Laat my skape wei.” (:17).

As Jesus Christus vandag in ‘n sigbare Persoon aan u sou verskyn en u met hierdie vraag – “Het jy my waarlik lief?” - konfronteer, sal u ook bevestigend daarop kan antwoord? En as Hy na afloop van u antwoord dieselfde vraag vir ‘n tweede en selfs ‘n derde maal aan u stel, sal u dalk begin huiwer in u antwoord waarvan u dalk uit die staanspoor so oortuig was?

Ek is van mening dat Petrus deur hierdie vraag wat drie maal aan hom gestel is in sy gedagtes teruggevoer is na ‘n vorige geleentheid waar hy in ‘n soort van ‘n woordewisseling met Jesus betrokke was. Ek verwys na daardie dag toe Jesus die voorspelling gemaak het dat Sy dissipels Hom sou verloën en Petrus met groot selfvertroue sy getrouheid aan Jesus bely het. “Daarop antwoord Petrus en sê vir Hom: Al sal almal ook aanstoot aan U neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. Jesus sê vir hom: Voorwaar Ek sê vir jou, in hierdie nag, voordat die haan gekraai het, sal jy My drie maal verloën. Petrus sê vir Hom: Al moes ek ook saam met U sterwe, ek sal U nooit verloën nie! ...” (Matt. 26:33-35).

Petrus moes opnuut besef dat Jesus hom beter ken as wat hy selfs homself ken. Hy antwoord daarom met nederige eerbied dat Jesus in elk geval weet wat in sy hart aangaan. Petrus besef dat net soos wat Jesus vooraf geweet het dat hy wat Petrus is vir Hom wat Jesus is uiteindelik sou verraai ook in hierdie vraag wat aan Petrus gestel is, vooraf die antwoord geken het.   Nietemin word sy gesindheid op die proef gestel.

Dit is vir my en u maklik om in retrospek na Petrus te verwys en sy foute uit te wys terwyl ons dikwels self skuldig staan aan soortgelyke oortredinge. Ons verloën Jesus dalk nie deur woorde nie, maar verloën ons Hom nie ook dikwels met ons optrede nie? Sal ek toegee aan groepsdruk ter wille daarvan om nie gespot en uitgejou te word nie? Ek sal maar eerder meedoen aan daardie verkeerde dinge in my vriendekring wat Jesus sou teleurstel as wat ek uitgekryt of sosiaal geïsoleerd sou raak. Hoeveel oneer doen mense Hom aan deur ‘n status quo te handhaaf dat Jesus tog sal verstaan en my uiteindelik tog wel sal vergewe al weet ek dat ek Hom deur my optrede diep bedroef? Is dit hoe ware liefde en eerbied lyk – ek twyfel!

Christus Jesus leer Sy dissipels pertinent in Johannes 14:15 die volgende: “As julle My liefhet, bewaar my gebooie.” Die opdrag om te bewaar is die teenoorgestelde as om iets te vernietig of te skend. Gelowiges het die verantwoordelikheid om die verordeninge en gebooie van God te eerbiedig, nie uit vrees vir straf nie, omdat die straf alreeds namens ons gedra is. Maar juis uit ‘n diepe dankbaarheid vir laasgenoemde is ons veronderstel om in nederige eerbied ‘n lewe van gehoorsaamheid aan God na te streef sodat ons liefde vir Hom nie maar alleen ‘n belydenis van die mond is nie, maar dat dit in ons handel en wandel gestalte sal vind. “Hy wat sê: Ek ken Hom – en sy gebooie nie bewaar nie – is ‘n leuenaar en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in Hom is. Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook te wandel soos Hy gewandel het.” (1 Joh. 2:4-6).

Wanneer ek die geestelike volwassenheid bereik het om my tekortkominge met vrymoedigheid na Hom te neem, sal Sy liefde vir my ‘n al groter werklikhei d word. Dit is dan wanneer die liefde van God in my lewe volmaak begin word wanneer ek my skuld voor Hom wíl bely eerder as om dit te ontken omdat daar vir my geen groter teleurstelling in die lewe is as wanneer ek Hom bedroef nie. Dit is wanneer ek diep bedroef en hartseer is oor my oortredinge omdat ek Hom teleurgestel het en my sonde ‘n groter kommer wek oor wat ek Hom deur my verkeerde optrede aangedoen het as om te vrees wat Hy my sal aandoen as ‘n gevolg van my oortreding.

Ek hoop dat ek en u ook voortaan daarna sal streef om in woord en in daad aan Christus Jesus onse Here ons antwoord duidelik aan Hom te stel: “Here, U weet dat ek nie anders kan as om U waarlik lief te hê nie.”

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie