1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707518

Besoekers aanlyn

Ons het 28 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

KEER TERUG NA HOM!

JBybeleremia 3:6-25

“Keer terug, o afkerige kinders; Ek sal julle afkerighede genees. Hier is ons, ons kom na U toe, want U is die HERE onse God.”(:22)

Aan die begin van die gelese gedeelte lees ons hoedat die ontroue Israel hoereer het en na al hierdie onreg word sy deur haar God gemaan om na Hom terug te keer. Hierdie afskuwelikheid van Israel asook die barmhartigheid van God het homself afgespeel voor die oë van Juda, maar dit het haar nie verhoed om dieselfde en selfs nog erger as Israel te handel nie.

Ons volk is dalk nie vandag geografies verdeeld soos die twaalfstamme ryk van Israel in daardie dae nie, maar dat daar ‘n geestelike verdeling in ons volk ontstaan het, is nie altemit nie. Die afgelope paar dekades het dinge in ons Vaderland drasties verander en mense is tot kruispaaie gebring waar hulle gedwing was om keuses uit te oefen wat ingerypende gevolge sou inhou. Die staatkundige keuses en besluite in die kerke, skole en sosiale terreine het tot gevolg gehad dat ons vandag sit met ‘n volk wat so verdeeld en verward is omdat die een verkeerde besluit na die ander deur menig mense gemaak is en hulle in ‘n doolhof van onsekerheid en verwarring vasgevang het.

‘n Groot rede vir hierdie verwarring en verdeeldheid in mense se lewens is hoofsaaklik omdat daar te veel riglyne is waaraan besluite en keuses gemeet word. Wanneer jy vandag die Celcius eenheid sou gebruik om temperatuur te meet en môre wil jy die temperatuur in Fahrenheit meet sonder om die nodige omskakelings te doen, sal jy baie verward raak wanneer jy die gegewens probeer verwerk. Indien jy vandag jou lewe volgens God se standaard wil leef, maar wanneer dit vir jou gerieflik is, volgens die wêreld se standaard, sal jy sukkel om kop bo water te hou om beide kante tevrede te hou. “Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan ’n vriend van die wêreld wil wees, word ’n vyand van God.” (Jak. 4:4).

Hierdie smeltkroes waarin ons volk beland het, is vir niemand van ons lekker nie. Hierdie foltering bring mee dat ons eienskappe van mense sien wat ons liefs nooit sou wou sien nie. Hierdie suiwering en foltering bring mee dat ek moet kies of my verhouding met God of my verhouding met mense en die wêreld vir my die swaarste weeg. Hierdie suiwering en foltering maak dat ons dalk soms toenemend eensaam voel as die laaste siele wat probeer doen wat reg is terwyl al die ander mense om ons die genot van die wêreld najaag. Dit laat soms vrae in ons gemoed ontstaan of die onreg dan altyd seëvier en die goddelose dan geen teëspoed beleef nie terwyl ons eintlik reeds weet wat die antwoorde op hierdie vrae is. “…Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, beny hulle nie wat onreg doen nie; want soos gras sal hulle gou verwelk, en soos groen grasspruitjies sal hulle verdroog.” (Ps. 37:1&2). Wat meer is, weet ek ook dat my verhouding met God nie beïnvloed moet word deur faktore soos ander se Goddelose lewens nie, maar dat my verhouding met Hom op liefde vir Hom geskoei moet wees en derhalwe doen ek alles wat ek doen om Hom te behaag uit liefde vir Hom wat dan ook al bogenoemde vrae irrelevant sal maak.

Alhoewel hierdie smeltkroes nie lekker is nie en diep aan die hart van elkeen van ons raak, is dit tog nodig dat daar ‘n suiwering in ons volk sal plaasvind tussen diegene wie God met ‘n opregte hart wil dien en diegene wie Hom op hul voorwaardes wil dien. Laasgenoemde is diegene wie Hom wil dien wanneer dit hulle pas wat dan ook afgodery is, want God laat Hom nie voorskryf nie. Wanneer ek rondom my kyk, is ek van mening dat die tyd aangebreek het waarin ons harte voor God getoets gaan word om die omvang van die egtheid van ons Godsdiens aan die lig te bring.

Ek weet weliswaar nie wat in my broer se hart aangaan nie, maar ek gaan ook nie vir sy siel rekenskap gee nie. Ek weet egter dat ek te alle tye die verantwoordelikheid het om daarna te streef om ‘n lewe van opregtheid te lei waarin Christus deur my lewe te voorskyn sal kom. Laasgenoemde kan dalk net vir my broer wat swaarkry in sy gemoed die vernuwende versekering wees dat God werklik bestaan omdat my lewe op daardie oomblik van Hom getuig het.

As u dus vanoggend in ‘n tweestryd in u gemoed is wat u lewe betref wil ek u opnuut herrinner daaraan dat daar slegs EEN REGTE KEUSE is. Daar is vir ons slegs een ware God en Verlosser wie ons mag en wil dien.

Die ellende waarin volksgenote beland het wat die afgelope dekades gekies het om agter die wêreld aan te hoereer, is oraloor vir ons sigbaar net soos wat Israel se situasie vir Juda sigbaar was. Die ellende van ons eietydse omstandighede word feitlik woordeliks beskryf in Jeremia 5:20-31:” Verkondig dit in die huis van Jakob, en laat dit hoor in Juda en sê: Hoor dit tog, o dwase en verstandelose volk, wat oë het, maar nie sien nie; wat ore het, maar nie hoor nie! Sou julle vir Mý nie bevrees wees nie, spreek die HERE, of voor my aangesig nie bewe nie, wat die sand gestel het as grens vir die see, ’n ewige beperking waaroor hy nie sal gaan nie? Al rol sy golwe, hulle is onmagtig; al bruis hulle, hulle sal daaroor nie gaan nie. Maar hierdie volk het ’n oproerige en wederstrewige hart, hulle het afgewyk en weggegaan; en hulle het nie in hul hart gesê nie: Laat ons tog die HERE onse God vrees, wat reën gee, vroeë reëns en laat reëns op hulle tyd, wat vir ons die vasgestelde weke van die oes in stand hou. Julle ongeregtighede het hierdie dinge afgeweer, en julle sondes het die goeie van julle teruggehou. Want onder my volk word goddelose gevind; hulle loer soos voëlvangers buk, hulle het ’n val gestel, hulle vang mense. Soos ’n hok vol voëls, so is hulle huise vol bedrog; daarom het hulle groot en ryk geword. Hulle het vet, hulle het glad geword; selfs gaan hulle oor die maat van boosheid heen. Reg verskaf hulle nie, selfs die reg van die wees nie, dat hulle voorspoed kan hê; ook handhaaf hulle die reg van die behoeftiges nie. Sou Ek hieroor geen besoeking doen nie? spreek die HERE. Of sou my siel hom nie wreek op ’n nasie soos hierdie een nie? ’n Ontsettende en afskuwelike ding het in die land gebeur: die profete profeteer vals, en aan hulle sy oefen die priesters mag uit, en my volk wil dit graag so hê. Maar wat sal julle doen aan die einde daarvan?”

Hy, die Almagtige, die Enigste Een wat ons lof en eer waardig is, spreek, maar ‘n volk hou hom doof en ons dink dat dit onverwyld sal voortduur? Hy is die Een wat die see se grens vir hom stel en selfs die magtige oseaan oortree nie sy grense en bevel nie, maar die mensekinders ag Sy bevele nie? Hy kla aan, maar die valse profete sus die mense om voort te gaan op hul dwaalweë. Hy kasty met die versengende hitte en droogte om die mense tot inkeer te dwing, maar die valse profete reken dat mense geen introspeksie hoef te doen nie. Hy stel egter self vir hierdie profete die uitdagende vraag in Jeremia “…Maar wat sal julle doen aan die einde daarvan?” Sou hierdie valse profete die wolke beveel om reën te gee? Sou hulle voedsel kan verskaf aan al die siele wat van hongersnood gaan kwyn? Sou hulle enigste uitweg nie maar wees om uit roep tot die berge en die heuwels om hulle te oordek nie?

My wekroep tot elke ware gelowige volksgenoot vanoggend is dus om in opregtheid terug te keer na God in diepe waarheid en ootmoed. Stel uself nederig voor Hom in onderdanigheid aan Sy Wil vir u en vertrou Hom met u hele lewe en u sal lewe! Volhard op u pad om Hom te volg, want daar is geen ander weg as Sy Weg nie.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie