Media

'N DIALOOG MET DIE ISLAM IDEOLOGIE IS NIE MOONTLIK NIE

Terwijl gelukkig heel veel christenen weten dat bovenstaande titel geheel juist is, zijn er toch ook 'gelovigen' die denken dat er weldegelijk een gesprek met die ideologie aangegaan kan worden. Zij gaan van het standpunt uit dat ' alle geloven in de kern van de zaak hetzelfde zijn'  en voor het gemak beschouwen ze de islam dus ook maar als een geloof. Tijdens de op zondag 9 mei gehouden viering van de feestelijke ingebruikname van de nieuwbouw van de turkse Yunus-Emre moskee in de duitse stad Aken, verwoordde een katholieke 'geestelijke' Josef Voss het aldus: ' God is God en Hij is Vader van alle mensen. In dit geloof vinden de moslims,de christenen en de joden mekaar dat is onze stellige overtuiging".

Voss zei er vanuit te gaan dat in Aken de religieuze gemeenschappen gezamenlijk naar overeenkomsten zoeken om zo menswaardig als mogelijk samen te leven in deze stad. " Ik hoop dat deze moskee een plek van ontmoeting zal zijn zowel met de Heiligen als met de gelovigen". (n.s wat hy bedoel met hierdie sin weet ons nie maar dat dit baie vreemd is is duidelik)

 

Bisschop Heinrich Mussinghoff van Aken liet middels een brief de hartelijke groeten overbrengen aan de islamitische gemeenschap. Hij schreef daarin onder andere: " Ik ben blij dat u het voor mekaar hebt om een nieuw godshuis te kunnen bouwen". Verder schrijft deze bisschop dat hij de moskeebouw volledig ondersteunt die hij een teken noemt van de goede samenwerking van de drie religies.

 

De socialistische minister van intregatie Guntram Schneider(SPD) maakte het wat dat betreft nog bonter door te verklaren:" U bent volledig geintregeerd en u behoort tot onze gemeenschap". Hij prees de inzet van de kerken en van de joodse gemeenschap om de bouw van de moskee mogelijk te maken. Hij wees er ook op " dat de islam als grootste religie ook recht heeft op religieus onderwijs".

 

Burgemeester Marcel Philipp zei in de bouw van een moskee: " een teken te zien dat men God ,(welliswaar vanaf verschillend perspectief bezien) toch gemeenschappelijk kan aanschouwen".Aan het einde van zijn redevoering zei hij: " Wij kunnen op deze wijze vreedzaam en broederlijk samen leven". De festiviteit werd geheel in stijl voortgezet onder de klanken van Turkse muziek en dito specialiteiten.waarna er nog alle tijd was voor een gezellig samenzijn onder gelijkgestemden.

 

Wat er in Aken gebeurt beste lezers zien we ook in Vlaanderen waar de islam ideologie door de Belgische staat al geruime tijd erkend is als godsdienst en derhalve door de overheid ook financieel gesteund wordt met forse sommen geld. Ook zijn er in Vlaanderen pastoors en soms zelfs dominees die zich voor het karretje van de islam laten spannen. Naar onze mening is een gebrek aan Bijbelkennis hier debet aan maar wat ook een rol speelt is dat men het Evangelie niet meer als de gehele waarheid beschouwd.)n.s hulle erken net dwaallere soos die snaakse bevrydingsteologie)

 

In Nederland zijn het gelukkig ook alleen nog maar de zogenaamde vrijzinnige kerken en kerkgenootschappen die een dialoog met de islam aan dachten te gaan en eind februari van dit jaar ging een Hervormde Gemeente in de stad Rotterdam ook overstag om door cursussen aan te bieden de dialoog aan te gaan. Het betrof de Oude of Pelgrimskerk in de inmiddels multiculturele wijk Delfshaven. Deze kerk die zich omschrijft als ' een jonge en actieve christelijke gemeenschap waar al sedert eeuwen uit de Bijbel wordt gelezen,gebeden en gezongen' maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland(PKN) Deze organisatie is van mening dat er best een dialoog tussen religies en dan met name de islam mogelijk moet zijn.

 

Zelf verwoordt de Hervormde Gemeente het zo: " We hechten aan traditie en staan met ons geloof in het leven van vandaag (dat wil zeggen in het begin van de 21e eeuw in een multicultureel Rotterdam) met alle vragen en antwoorden,alle problemen en uitdagingen die daarbij horen. We geloven dat het oude evangelie van Jezus Christus nog steeds actueel is en dat God daarin ook vandaag ons tot Gids wil zijn".

 

Omdat deze visie en de gezamenlijke cursus die in samenwerking met de Stichting Islam & Dialoog gegeven word niet met elkaar te rijmen zijn, hebben we dominee Martijn van Laar vriendelijk verzocht om dit nader toe te lichten maar ondanks herhaaldelijke verzoeken reageerde hij niet.

 

De cursus die behalve door reeds genoemde predikant door ds Piet de Jong en ds Regine van Laar wordt gegeven wordt aangeprezen als:

 

Eind februari starten onze gemeente en de stichting Islam & Dialoog i.s.m. NSR weer een gezamenlijke cursus voor christenen, moslims en geïnteresseerden. Ben je benieuwd naar wat bijbel en koran vertellen over Eva, Ismaël en Isaäk, Jacob en over Job? Kom dan eens kijken en ga met moslims en christenen in gesprek. Verfrissend en verrassend. Meer dan 200 mensen zijn je de afgelopen 3 cursussen voorgegaan en enthousiast geraakt! Je ontdekt overeenkomsten en tegelijkertijd ook de karakteristieken van christelijk geloof en islam. En dat alles in een goede en vriendschappelijke, open en eerlijke sfeer. Kom een of meerdere (woensdag)avonden eens langs.

 

Het moge duidelijk zijn dat de moslims staan te juichen bij zoveel onwetendheid. Het kan ook zijn dat we het helemaal verkeerd zien en dat deze multikullers niet onwetend zijn maar  denken dat wanneer de moslims de macht hebben overgenomen zij een vooraanstaande positie als dhimmi zullen genieten. Misschien denken ze wel leiding te mogen geven over hun ondergeschikten die nu nog met veel vreugde alle islam uitingen omarmen....

 

Feit is dat de realisten onder ons het grote gevaar van deze ideologie wel onderkennen en waar en wanneer ze kunnen protesteren tegen elke voortschrijding van de islamisering. Zo zal bijvoorbeeld Vlaams Belang een krachtig protest laten horen tegen de voorgenomen bouw van een moskee in de stad Lier. (n.s lees ook by view=article&id=4534%3Aprotes-teen-moskee-val-nie-op-dowe-ore&catid=159%3Anuus&Itemid=284&lang=af)

Deze protestdemonstratie zal plaats vinden op zondag 5 juni 2011.