Media

‘N STEM IN HIERDIE VERKIESING IS ’N STEM VIR DIE ANTICHRIS!

Waarom?

Omdat die Grondwet van die Nuwe Suid-Afrika ’n onchristelike grondwet is.  Dit erken nie die oppergesag van God-Drie-Enig nie. In die aanhef van die grondwet van Suid-Afrika staan:  “Daarom neem ons, deur ons vryverkose verteenwoordigers, hierdie Grondwet aan as die hoogste reg van die Republiek…” Let wel, nie God die hoogste reg nie maar die Grondwet! Die mens se reg!  

Verder:  “HOOFSTUK 1 GRONDLIGGENDE BEPALINGS

Republiek van Suid-Afrika

...................................................

 (c) Die oppergesag van die grondwet en die heerskappy van die reg.(my beklemtoning)

Oppergesag van Grondwet

2. Hierdie Grondwet is die hoogste reg van die Republiek; enige regsvoorskrif of optrede

daarmee onbestaanbaar, is ongeldig, en die verpligtinge daardeur opgelê, moet nagekom word.” .(my beklemtoning)

 

Alle lede wat tot die Parlement, Nasionale Raad van Provinsies, of Provinsiale Wetgewers verkies wil word moet ’n eed aflê dat hulle bogenoemde Onchristelike Grondwet sal eerbiedig en onderhou!

 

Hier is verdere uittreksels uit die Grondwet:

 

HOOFSTUK 3

REGERING VAN SAMEWERKING

Regering van die Republiek

40. (1) Regering in die Republiek bestaan uit nasionale, provinsiale en plaaslike sfere van

regering wat onderskeidend, onderling afhanklik en onderling verbonde is.

(2) Alle regeringsfere moet die beginsels in hierdie Hoofstuk handhaaf en nakom en moet hul

werksaamhede binne die perke wat deur die Hoofstuk bepaal word, verrig.

 

Beginsels van regering van samewerking en inter-regeringsbetrekkinge

........

 (d) getrou wees aan die Grondwet, die Republiek en sy mense;

(e) die grondwetlike status, instellings, bevoegdhede en funksies van regering in die ander

sfere eerbiedig;

(f) hulself geen bevoegdheid of funksies toe-eien behalwe dié wat ingevolge die Grondwet

aan hulle opgedra is nie;

 

Eed of plegtige verklaring

48. Voordat lede van die Nasionale Vergadering begin om hul funksies in die Vergadering te

verrig, moet hulle ooreenkomstig Bylae 2 ’n eed of plegtige verklaring van getrouheid aan die Republiek en gehoorsaamheid aan die Grondwet aflê.

 

60. (1) Die Nasionale Raad van Provinsies word saamgestel uit ’n enkele afvaardiging uit

elke provinsie bestaande uit tien afgevaardigdes.

(6) Voordat vaste afgevaardigdes begin om hul funksies in die Nasionale Raad van Provinsies te verrig, moet hulle ooreenkomstig Bylae 2 ’n eed of plegtige verklaring van getrouheid aan die Republiek en gehoorsaamheid aan die Grondwet aflê.

 

Eed of plegtige verklaring

107. Voordat lede van ’n provinsiale wetgewer begin om hul funksies in die wetgewer te verrig, moet hulle ooreenkomstig Bylae 2 ’n eed of plegtige verklaring van getrouheid aan die Republiek en gehoorsaamheid aan die Grondwet aflê.

 

(3) Voordat die Waarnemende Premier die verantwoordelikhede, bevoegdhede en funksies van die Premier aanvaar, moet die Waarnemende Premier ooreenkomstig Bylae 2 ’n eed of plegtige verklaring van getrouheid aan die Republiek en gehoorsaamheid aan die Grondwet aflê.

 

Aldus die Grondwet van die Nuwe RSA sedert1994.  Vergelyk dit met die 1961 grondwet toe Suid-Afrika ’n Republiek geword het en vergelyk dan ook sommer die seën wat ons toe ervaar het teenoor vandag voordat u gaan stem!

 

In Persone en Familiereg van J.D. vd. Vywer en Joubert, bladsy 402, was ons vroeg reeds gewaarsku dat daar in die 1983 Grondwet, in teenstelling met die Grondwet van 1961, statutêre bepalings met ‘n godsdienstige grondslag bestaan wat ‘n bepaalde neutraliteit ten opsigte van verskillende gelowe en geloofsverskille handhaaf. Hulle geldige argument lui so:  “Artikel 2 van die Grondwet van die RSA 110 van 1983 bepaal in dié sin: “Die bevolking van die RSA erken die oppergesag en leiding van die Almagtige God.”  Daar sou ‘n saak  uitgemaak kan word dat die wetgewer met “Almagtige God” in die oorspronklike godsbelydenis in artikel 2 van die Grondwet van die RSA 32 van 1961, die God van die Christendom in gedagte gehad het.

Met die godsbelydenis in die 1983 Grondwet is die egter klaarblyklik nie die geval nie. Dit is naamlik opvallend dat daar in die 1961 Grondwet verwys word na wat “die Volk van die RSA” sou erken, terwyl die 1983 Grondwet in dieselfde verband na die “bevolking van die RSA” verwys. Wat ook al met “Volk” in die 1961 Grondwet bedoel is, staan dit vas dat “bevolking” in die 1983 Grondwet die verskeidenheid van volkere in Suid Afrika insluit; en aangesien daardie volkere verskillende verteenwoordigende godsdienste (insluitende nie-Christelike godsdienste soos dié van Islam, die Hinduïsme en die Joodse geloof) aanhang, kan “Almagtige God” in die 1983 Grondwet nie met God Drie-Enig van die Christendom vereenselwig word nie. In die Ampseed wat deur die Staatspresident afgelê moet word (art 11(1) van die Grondwet van die RSA 110 van 1983) word eweneens na “die Almagtige God” verwys; en aangesien die ampseed nie die presidentsamp vir Christene reserveer nie, dui dit ook daarop dat diè god een is wat byvoorbeeld Christen, Jood, Hindoe en Mohammedaan, elkeen na gelang van sy eie besondere godsidee, ingeklee kan word.

Indien ons hierin gelyk het, naamlik dat die wetgewer in die Grondwet ‘n soort potpourri-god bely, moet dié godsbelydenis deur ten minste Christene verwerp word, omdat ‘n mens ingevolge die Christelike leer geen ander god voor die aangesig van die God van die Skrif mag hê nie.” Aldus vd Vywer en Joubert.

 

STEM VIR JOU EIE ONDERGANG!

In die lig van bo-staande kan geen gelowige vir enige party gaan stem behalwe as hy of sy nie ernstig is met hulle godsdiens nie.  Dit is juis as gevolg van die uitskryf van Christus uit die grondwet van 1983 dat dit met die Afrikanervolk nie goed gaan nie!  Die volgehoue ondersteuning, samewerking en onderhandeling met antichristelike, Godlose en goddelose partye en organisasies dra grootliks by tot die benouing waarin die Afrikanervolk ons tans bevind.

 

’n Grondwet wat homoseksualisme en aborsie goedkeur soos die huidige “moderne” grondwet waaraan  partye trou moet sweer, demonstreer daarmee die minagting vir God en Sy gebod.  ’n Stem in hierdie Godlose en Godslasterlike bestel, word ’n stem vir jou eie ondergang!  Wees wys, wees gelowig en wees getrou deur weg te bly van die stembus af!  Dit is die sterkste vorm van afkeer wat die Afrikanervolk kan demonstreer teen die onreg waaraan ons deur verraad onderwerp is, en maak só ’n bydrae om ons ons selfrespek te laat herstel!

 

Jy is reg!  Bly weg!

 

Danie Varkevisser.