Media

BEKOMMERNIS OOR KOMS VAN OOS-EUROPEANE

De fractie van de Combinatie Staatkundig Gereformeerde Partij/ChristenUnie  in de Zuid Hollandse gemeente Rijnwoude is bekommerd over de voortdurende stroom Oost Europeanen die haar domicilie gevonden lijkt te hebben in het buurtschap Groenendijk.

N.s kyk asb ook  by: Groenendyk keelvol vir immigrante

Wie door het buurtschap rijd constateert dat bewoners op een waardige wijze laten zien dat ze het niet hiermee eens zijn door hun huizen middels een affiche symbolisch te koop aan te bieden. Men is duidelijk niet content met de huidige situatie.

Gemeenteraadslid meneer Hans van Kuijk van de SGP/CU fractie van Rijnwoude laat ons weten dat hij de bezorgdheid van de Groenendijkers ten volle deelt.  "Niet alleen onze fractie heeft haar bekommernis uitgesproken maar ook de andere partijen van links tot rechts hebben hun zorgen geuit over de toestroom van die met name Poolse  migranten in het buurtschap Groenendijk. Niemand heeft echter gezegd dat ze niet welkom zouden zijn het gaat er alleen om dat de hoeveelheid te groot is in de relatief kleine dorpskern". Een en ander heeft een duidelijke inpact op het leef- en woonmilieu. Daar er een concentratie plaats vind op een of twee locaties te weten het voormalige Hotel Groenendijk en de historische hoeve 'De Steenen Poort' wordt dit min of meer als bedreigend ervaren". Meneer van Kuijk zegt dat een eerlijke verdeling over Rijnwoude een betere oplossing was geweest. "Onze fractie vind het belangrijk dat een verdere toeloop aan een aantal voorwaarden zou moeten voldoen. In de eerste plaats zoals reeds genoemd die evenwichtigere verdeling, dan een goede én veilige huisvesting en last but not least er moet echt werk beschikbaar zijn voor deze mensen"

Meneer van Kuijk zegt het idee van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om minder soepel om te gaan met werkvergunningen een goed idee te vinden.ns: Hierdie minister wil Oos-Europeane terug na huis stuur as hulle werkloos raak)

"Achteraf bezien(maar dat is makkelijk gezegd) heeft de toestroom de gemeenteraad overvallen en is ze van de ontstane situatie te laat in kennis gesteld. Er rezen pas echt vragen toen er te veel Polen werden gehuisvest in het voormalige hotel Groenendijk. Dit leverde onveilige situaties en overlast in de directe omgeving op. Vanuit de bewoners van Groenendijk kwamen toen de vragen los. Dát er Poolse seizoensarbeiders zouden komen was bekend want er was een gebrek hieraan. Ze werden dus gezien als een welkome aanvulling op de arbeidsmarkt daar ze ook relatief goedkoop zijn en de bereidheid hebben werk aan te pakken en daar konden de vele boomkwekers en tuinders die Rijnwoude rijk is hun voordeel mee doen". Meneer van Kuijk vraagt zich af of je dit de tuinders en boomkwekers kwalijk kan nemen omdat naar zijn mening hier landelijke wetgeving voor dient vastgesteld te worden. Hij merkt op dat  "Nederlandse werklozen niet altijd bereid zijn om werk dat normaliter door migranten gedaan word te verrichten".

Het raadslid zegt dat zijn fractie zich ook herkend in de kritiek van het Comité Groenendijk en de directe omwonenden. "Met name de Supermarkt Hoogvliet is té laat in kennis gesteld en klachten kwamen er pas toen het eigenlijk reeds te laat was. Het lijkt er op dat een ieder die grote toeloop hebben onderschat". Over het drankmisbruik en de parkeeroverlast aldus meneer van Kuijk: "Eigenlijk is dit een kwestie van handhaving van de Openbare Orde wat zowel Oost-Europeanen als de inwoners van Hazerswoude aangaat.

Over de opmerkingen die het Comité Groenendijk in het artikel van vorig jaar uitte antwoord het raadslid dat hun kritiek aan dovemansoren gericht zou zijn nonsens is. "Het Comité kreeg de gelegenheid om zowel via de lokale Rijnwoude Koerier als in raad- en raadscommissis haar stem te laten horen. Feit is echter dat de gemeente ook niet van het ene op het andere ogenblik een oplossing heeft voor een dergelijk probleem. College en gemeenteraad hebben wel degelijk actie ondernomen. Zo vind er bijvoorbeeld een veel consequentere handhaving plaats, zijn er gesprekken geopend met huisvesters, bewoners en belanghebbenden en vind er bovendien aanpassing plaats zodat huisvesting her en der meteen aan banden is gelegd. Een goed voorbeeld van dit laatste is Hotel Groenendijk wat in strijd met het bestemmingsplan word gebruikt voor het huisvesten van deze Polen. Er is meteen een wijziging  van het bestemmingsplan opgesteld om verdere huisvestingsproblemen te voorkomen. Zo'n procedure kost echter tijd. Meneer van Kuijk zegt dat de gehele gemeenteraad unaniem van mening is dat een verdere groei van allochtonen in de kleine kern Groenendijk ongewenst is.(n.s Hy bedoel dat meer vreemdelinge uit Oos-Europa na die dorpie Groenendijk nie reg is nie)

Meneer van Kuijk vind dat (hoewel hij zelf niet uit Groenendijk komt)  de eigenheid van de kern bewaard en bewaakt dient te worden. "Mensen moeten zich er thuis blijven voelen zoals dat altijd al geweest is.

Het is bekend dat met name de linkse fracties uitgaan van gelijke rechten en dat is op zich prima.... alleen moet dit niet tot gevolg hebben dat er overlast ontstaat en dat er onveilige en ongewenste situaties ontstaan of dat dit ten koste gaat van de eigenheid van een buurtschap. Wat dat betreft zijn de linkse fracties in de gemeenteraad redelijk wakker geschud onder druk van nota bene hun eigen achterban. (ns. Die Groenedijkers stem veral op die partye: CDA (Christen-Demokrate, PvdA (Sosialiste) ,VVD (Liberale) en D'66 (Links-Liberale) wat nou dus ervaar wat die koms van die baie Pole beteken vir hierdie dorpie)

Onze eindconclusie is dat vooral de Staatkundig Gereformeerde Partij/ChristenUnie het welzijn van de dorpelingen van Groenendijk en Hazerswoude-Rijndijk hoog in het vaandel heeft staan en dat de andere politieke partijen nadat hun de ogen zijn geopend door hun eigen kiezers ook hebben ingezien dat de komst van zoveel Poolse arbeiders op z'n zachts gezegd niet geheel juist was.

De andere partijen die jarenlang dachten dat al die vreemdelingen een verrijking voor Nederland zouden zijn worden dus nu door hun eigen achterban teruggefloten. Naar onze mening heeft het veranderde politieke klimaat ook haar steentje bijgedragen aan deze (hernieuwde) bewustwording van de linkse kiezers.