Media

BCVO HOFSAAK OOR ONDERWYSVRYHEID

Deur Leonard vd Dussen

Volgens berigte wat uit die tuisskool geledere ontvang is, gaan die hofsaak oor onderwys wat al jare lê (van die BCVO, ‘n tuisskoolouer en CVO Skool Pretoria teen die minister van onderwys) uiteindelik aangehoor word van 7 – 9 Maart 2011. Die saak gaan kortliks daaroor om aan te toon dat die regering volgens sy eie grondwet nie een kurrikulum op almal mag afdwing nie. Dieselfde geld ook vir assesseringsmetodes.

Uit ‘n regstegniese oogpunt is die saak wat nou aangehoor gaan word eintlik net ‘n voorbereiding vir die eintlike saak om dit duidelik te kry dat die grondwet – om dit baie kort op te som – vryheid van onderwys voorskryf, terwyl die regering tans in praktyk een kurrikulum en een werkswyse vir alle onderwys afdwing.

Instellings soos die BCVO wend lofwaardige pogings aan om eie leerplanne op te stel en toe te pas, en met hulle eksamenraad, ERCO, het leerlinge die geleentheid om ‘n matriekeksamen af te lê wat die BCVO se leerplanne eksamineer en dus tot ‘n mate van die skerp kante van die humanisme en die afkraak van die Afrikaner vir Afrikanerkinders kan afweer, terwyl regeringsvoorskrifte heeltyd omseil moet word of met onderhandeling teruggedruk word. ‘n Gunstige hofuitspraak kan ‘n handige dwarsbalkie word om die regeringsamptenare se voorskrifte verder weg te hou en dit kan ‘n gunstiger atmosfeer vir die aanbied van alternatiewe kurrikulums skep.

Die gelowige Afrikaner voel sterk daaroor dat sy kinders aan die gesin en uiteindelik aan die HERE behoort, en nie aan die regering nie. Dit is steeds christelike geloof teenoor kommunisme.

Dit nut van hofsake in die nuwe Suid-Afrika, waar die ANC-bewind hom nie altyd steur aan uitsprake nie, is onder verdenking. Dit verander nie daaraan dat die BCVO stryd voer oor ‘n lewensbelangrike saak nie. Daarvoor verdien die BCVO openbare steun: ‘n uitspraak wat gunstig vir die BCVO se standpunt in hierdie saak is, gaan alle onderwys in Suid-Afrika bevoordeel, selfs al is hierdie eerste fase van die hofstryd nog maar tegnies van aard, kan dit ruimte en tyd koop vir ‘n verskeidenheid van skole om goeie onderwys volgens hulle eie aard en met minder inmenging te lewer. Dit behoort ook die registrasie van nuwe privaat skole te vergemaklik wat weer eens ‘n skuif weg van staatsonderwys kan bevorder.