1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6044819

Besoekers aanlyn

Ons het 39 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Godsdiens

ABRAHAM OF LOT? AFRIKANER OF AMERIKANER? NA BINNE EN NA BO OF NA BUITE EN NA ONDER?

BybelVERENIGDE STATE VAN AMERIKA U.S.

Supreme Court Ruling Makes Same-Sex Marriage a Right Nationwide

By ADAM LIPTAKJUNE 26, 2015

Celebrations Follow Supreme Court Ruling on Same-Sex Marriage

 

CreditDoug Mills/The New York Times

WASHINGTON — In a long-sought victory for the gay rights movement, the Supreme Court ruled by a 5-to-4 vote on Friday that the Constitution guarantees a right to same-sex marriage.

Die AVP roep tot die Afrikanervolk, die gelowiges en ongelowiges, die kerke, ons jeug ons leiers ..... Hoe kies ons? Hoe lyk óns sedes, hoe lyk ons moraliteit?  Kom lees dan weer saam met ons die Woord van die HERE, die God van Abraham, Isak en Jakob en sien waarmee die VSA dobbel! Kom laat ons ons vandag, solank as wat dit vandag genoem word, onsself verinnig en veredel deur ons te verootmoedig oor ons eie sondigheid en afvalligheid en terselfdertyd intree vir Amerika soos wat Abraham met oorgawe vir Sodom en Gemorra ingetree het! Mag die Here ons genadig wees dat ons nie verder verval as die huidige laagtepunt in ons geloofslewens nie. Is ons nie reeds besig om ons seuns en dogters aan te bied soos Lot syne deur ons onge-ergdheid oor alles, behalwe oor ons eie voorspoed en welwese nie?

19    Daarop sê die HERE: Sal Ek vir Abraham verberg wat Ek gaan doen,

18    terwyl Abraham tog sekerlik ’n groot en magtige nasie sal word en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word?

19    Want Ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis ná hom bevel sou gee dat hulle die weg van die HERE moet hou om geregtigheid en reg te doen; sodat die HERE oor Abraham kan bring wat Hy oor hom gespreek het.

20    Verder het die HERE gesê: Die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle sonde is waarlik baie swaar.

21    Ek wil neerdaal en sien of hulle werklik gehandel het soos die geroep oor hulle is wat by My gekom het; en so nie, Ek wil dit weet.

22    Toe het die manne daarvandaan weggedraai en na Sodom gegaan, maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die HERE.

23    En Abraham het nader gekom en gesê: Sal U ook die regverdige saam met die goddelose ombring?

24    Miskien is daar vyftig regverdiges binne-in die stad; sal U hulle ook ombring en die plek nie spaar ter wille van die vyftig regverdiges wat daarin is nie?

25    Laat dit ver van U wees om so iets te doen: om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van U wees! Sal die Regter van die ganse aarde geen reg doen nie?

26    Toe sê die HERE: As Ek in Sodom vyftig regverdiges vind binne-in die stad, dan sal Ek die hele plek spaar om hulle ontwil.

27    En Abraham antwoord en sê: Kyk tog, ek het dit gewaag om met die Here te spreek alhoewel ek stof en as is.

28    Miskien sal daar aan die vyftig regverdiges vyf ontbreek; sal U ter wille van vyf die hele stad verwoes? En Hy antwoord: Ek sal dit nie verwoes as Ek daar vyf-en-veertig vind nie.

29    En hy het nog verder met Hom gespreek en gesê: Miskien sal daar veertig gevind word. En Hy antwoord: Ek sal dit ter wille van die veertig nie doen nie.

30    Verder sê hy: Laat die Here tog nie toornig wees nie, en mag ek nog iets sê. Miskien sal daar dertig gevind word. En Hy antwoord: Ek sal dit nie doen as Ek daar dertig vind nie.

31    Toe sê hy: Kyk tog, ek het dit gewaag om met die Here te spreek. Miskien sal daar twintig gevind word. En Hy antwoord: Ek sal dit ter wille van die twintig nie verwoes nie.

32    Toe sê hy: Laat die Here tog nie toornig wees nie en laat my net hierdie keer mag spreek. Miskien sal daar tien gevind word. En Hy antwoord: Ek sal dit ter wille van die tien nie verwoes nie.

 

33    En die HERE het weggegaan toe Hy opgehou het om met Abraham te spreek, en Abraham het na sy woonplek teruggekeer.

 

Genesis 19

4    Hulle het nog nie gaan slaap nie toe die manne van die stad, die manne van Sodom, die huis omsingel: jonk en oud, die hele bevolking, almal saam.

5    En hulle het na Lot geroep en aan hom gesê: Waar is die manne wat vannag na jou gekom het? Bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken.

6    Daarop gaan Lot na hulle toe uit voor die ingang en sluit die deur agter hom toe

7    en sê: My broers, moet tog nie kwaad doen nie.

8    Kyk tog, ek het twee dogters wat geen man beken het nie; laat ek dié na julle uitbring, en doen met hulle soos dit goed is in julle oë. Net aan hierdie manne moet julle niks doen nie, want daarom het hulle onder die skaduwee van my dak ingekom.

9    Toe antwoord hulle: Gee pad daar! En hulle sê: Hierdie een het gekom om hier as vreemdeling te vertoef en wil tog gedurig die baas speel. Nou sal ons jou meer kwaad doen as aan hulle. En hulle het sterk op die man, op Lot, aangedring en nader gekom om die deur oop te breek.

10    Maar die manne het hulle hand uitgesteek en Lot by hulle in die huis gebring en die deur toegesluit.

11    Toe slaan hulle die manne wat by die ingang van die huis was, klein en groot, met blindheid, sodat hulle tevergeefs na die ingang gesoek het.

12    Daarop sê die manne vir Lot: Wie het jy hier nog? ’n Skoonseun en jou seuns en jou dogters en almal wat jy het in die stad — bring hulle uit die plek uit;

13    want ons gaan hierdie plek verwoes, omdat die geroep oor hulle groot is voor die aangesig van die HERE, en die HERE het ons gestuur om dit te verwoes.

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie