1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6574176

Besoekers aanlyn

Ons het 53 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

IN JESUS CHRISTUS IS REDDING!

BybelRom. 10:1-21

“…Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig: As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.” (:8-10).

“Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.” (:13).

Geliefdes, die meeste van ons het sekerlik al gehoor dat ons in Jesus Christus moet glo om

gered te word.

Dit is ook wat Paulus in sy brief aan die Romeine leer waaruit ons vanoggend saamgelees het. Die geloof in Jesus Christus is tot ons redding. Die vraag is of ons deeglik besin oor wat geloof in Jesus Christus beteken? Weet ons wat dit beteken om werklik in Jesus Christus te glo? Ek het al meermale gehoor van predikers wat teksverse uit hierdie gedeelte in verkeerde konteks aanhaal en op hierdie wyse groot skade in mense se geestelike lewens aanrig. Ja,

wanneer ‘n mens vers 9 uit Romeine 10 saam met vers 4 lees, sal ‘n mens maklik ‘n skeefgetrekte beeld van ons redding kan skep. En dit is wat menigmaal gebeur.

 

 

Mense word geleer dat ‘n belydenis van jou geloof in Jesus Christus die einde van jou geloofsverantwoordelikheid is. Jy het mos nou bely dat jy in Jesus Christus glo en daarmee is jy gered omdat Hy die einde van die wet is. Ja, ongeag hoe jou lewe verder daaruitsien, jou deel van jou verhouding met God is volgens daardie prediking afgehandel. En wat ‘n dwaling is so ‘n tipe prediking nie! Hoe sal hierdie tipe van prediking tot versoening tussen

God en sondaars wees, geliefdes?

 

Ons lees in vers 13 van ons Skrifgedeelte – “Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.” Indien ons geloofsverantwoordelikheid met ‘n geloofsbelydenis afgehandel is, sal dit mos nie nodig wees om die Here verder aan te roep nie? Waarvoor sou ons Hom tog wil aanroep – ons is dan klaar gered? En wat is dan nou eintlik nodig om gered te word – belydenis van my geloof in Jesus Christus (vers 9) of om Sy Naam aan te roep (vers 13)? Geliefdes, die belydenis van ons geloof in onse Here Jesus Christus is maar die begin van ons geloofsverantwoordelikheid en nie die einde daarvan nie. Ja, ‘n opregte belydenis van geloof in onse Here Jesus Christus is ‘n erkenning van ons onvermoë om ons eie saak met God te veroen. Dit is ‘n erkenning dat ons ‘n Middelaar nodig het om in hierdie saak vir ons in te tree.

 

Ja, geliefdes ‘n Middelaar in Wie ons opreg moet glo en ‘n Middelaar Wie se Naam ons met vrymoedigheid kan aanroep. Daar is ‘n Engelse spreukwoord wat lui – “Talk is cheap.” ‘n Oppervlakkige, onegte geloofsbelydenis sal vir geen siel ‘n plek in God se koninkryk besorg nie, geliefdes. Dit het onse Here Jesus Christus in geen onverstaanbare taal geleer nie. “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! Sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.” (Matt. 7:21). Geliefdes, diegene wat egter met opregtheid die

Naam van onse Here Jesus Christus bely, sal Hom ook met vrymoedigheid kan aanroep. Dit is hulle wat besef dat hulle volkome afhanklik van hierdie Middelaar is. Dit is hulle wat besef dat dit hierdie Middelaar, Jesus Christus is wat die straf van ons ongeregtighede op Hom geneem het om sodoende ons geregtigheid voor God te bewerk. Dit is hulle wat besef dat die sonde nie ‘n nietigheid voor God is nie. 

 

Dit is hulle wat besef dat om in Hom te glo nie beteken dat ons nou gered is en daarom ‘n lewe van ongebondenheid kan voortsit en onsself troos dat ons die hemel sal beërwe omdat ons “in Jesus glo” nie. Dit is hulle wat besef dat die straf vir ons sonde op Hom gekom het en dat die offer wat hy daarvoor gebring het die enigste volmaakte offer in God die Vader se oë is. Ja, dit is hulle wat besef dat God se grimmigheid en toorn oor die sonde Hom opgelê is en dat Hy deur Sy dood aan die vloekhout hierdie ongeregtigheid van ons gedra het. “Maar Hy is ter wille van ons

oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.” (Jes. 53:5).

 

Geliefdes, laat ons mooi verstaan dat die belydenis van ons geloof in Jesus Christus nie ‘n verskoning is wat gebruik kan word om ons gewete te sus terwyl ons ‘n lewe van ongeregtigheid voortsit nie. Die belydenis van ons geloof in onse Here Jesus Christusbeteken dat ons glo dat daar geen ander wyse is waarop ons gered kan word nie. Dit is ‘n

belydenis dat Hy alleen voor God geregverdig is en dat ons deur die geloof in Hom ook voorGod geregverdig kan word. “En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geenander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet wordnie.” (Hand. 4:12).

 

Dit is ‘n belydenis dat ons Hom nodig het om ons as verlore sondaarsweer met God versoen te word. Ja, ‘nbelydenis dat ons Hom as ons Middelaar nodig hetom vir ons vrede tussen ons en die Vader te bewerk en die vyandskap tussen ons en God tevernietig. “Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, ...” (Efés. 2:13-15).

 

Geliefdes, mag ons verstaan dat ons by onvermoë is om ons eie geregtigheid voor God te bewerk. Ja, mag ons ewe goed verstaan dat die soendood van onse Here Jesus Christus nie ‘n verskoning vir ‘n lewe van ongebondenheid gebruik kan word nie. Maar mag ons deur die dood van onse Here Jesus Christus God se opregte liefde vir sondaars sien en mag dit by my en u ‘n opregte besef van ons afhanklikheid van ons Middelaar wek. En mag God in Sy genade deur onse Here Jesus Christus die middelmuur van skeiding tussen ons en Hom afbreek sodat ons met Hom in vrede mag leef! Ja, geliefdes, mag ons opregte belydenis van ons geloof in Jesus Christus tot ons redding wees.

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie