1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6574057

Besoekers aanlyn

Ons het 37 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

BRING ONS OFFERS VAN DANK?

BybelPs. 147:1-20

“Sing ‘n danklied tot eer van die HERE, psalmsing tot eer van onse God met die siter; wat die hemel met wolke oordek, wat vir die aarde reën berei, wat op die berge gras laat uitspruit, wat aan die vee hulle voedsel gee, aan die jong rawe as hulle roep.” (:7-9). Geliefdes, is dankbaarheid nie ‘n eienskap wat in ons dae al meer skaars word nie? Die mens wie se gedagtes deur die humanisme besmet word, is in sy eie gedagtes op alles geregtig. En hoe sal ‘n mens dankbaar kan wees vir enigiets wanneer jy in alles voel dat jy in elk geval daarop geregtig is?

Ons kan daarom met reg sê dat die humanisme reg teenoor die ware Christelike geloof staan. Die humanis verag God in sy beskouïng dat hy ‘n reg op alles het. Hy stel hierdeur dat daar vir niks enige dank of eer aan God toekom nie. En dit is lynreg in teenstelling met die lering uit God se Woord. “Die een wat dank offer, eer My; ...” (Ps. 50:23). Geliefdes, ten spyte van koning Dawid se foute en ook sy sondes teen God begaan, het God hierdie man innig liefgehad. God het gesien dat Dawid Hom opreg liefhet en eer. Dink maar aan die lewe van koning Dawid. Hy wou uit dankbaarheid vir God se goedheid vir Hom ‘n huis bou. Hy het uit dankbaarheid vir God se goedheid en trou telkens sy dankoffers aan God gebring. Hy het uit dankbaarheid vir God se goedheid en trou vir God lofliedere en Psalms geskryf en in gebede sy diepe dankbaarheid voor God uitgespreek. Ja, geliefdes – koning Dawid was ‘n dankbare man.

 

Onse Here Jesus Christus het self Sy misnoë t.o.v. ondankbaarheid in Lukas 17 te kenne gegee. Ons lees hier hoedat tien melaatse manne na Hom gaan met die versoek dat Hy hulle sou genees. En nadat Hy al tien hierdie manne genees het, was daar slegs een wat dit nodig geag het om God hiervoor te dank. “Toe antwoord Jesus en sê: Het tien nie rein geword nie? En waar is die nege? Was daar niemand onder hulle te vinde wat omgedraai het om God te verheerlik behalwe hierdie vreemdeling nie?” (Luk. 17:17&18). Hierdie een man het dit nodig geag om Hom as God te verheerlik en te dank terwyl die ander nege, ten spyte van die heerlikheid en krag van God wat hulle

aanskou het, dit nie die moeite werd geag het om Hom in erkentenis te hou nie. Geliefdes, onse Here Jesus Christus het selfs ook vir ons die voorbeeld gestel in Sy dankbare optrede teenoor die Vader. Ja, wanneer Hy vir Lasarus uit die dood opwek, laat Hy nie na om God te dank nie. “...Vader, Ek dank U dat U My verhoor het;” (Joh. 11:41). En op dieselfde wyse leer Hy vir die skare dankbaarheid teenoor God daar waar Hy met vyf brode en twee visse vir duisende van kos voorsien. “...en Hy neem die vyf brode en die twee visse, kyk op na die hemel en dank; ...” (Matt. 14:19). En tydens die laaste paasfees wat Hy saam met Sy dissipels gevier het, het Hy nie nagelaat

om vir hulle ook hierin die voorbeeld te stel nie. “En toe Hy ‘n beker geneem het, dank Hy en sê: Neem dit en deel dit onder julle.” (Luk. 22:17).

 

Die Here leer ons steeds vandag vanuit Sy Woord hoe belangrik dankbaarheid vir Hom is. Ja, luister na die woorde van die Here uit Kol. 3:15&16:”En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.” Ja, so mooi stel die Woord dit vir ons in 1 Thess. 5:18 dat dankbaarheid die wil van God is. “Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.” Geliefdes, ondankbaarheid is geen geringe oortreding voor God nie. Luister hoe skerp God hierdie oortreding saam met geldgierigheid, lastering en ander dergelike oortredinge skerp veroordeel.

“MAAR weet die, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, ...” (2 Tim. 3:1&2). Laat ons ons van hierdie ondankbare wêreld duidelik onderskei met ‘n sigbare dankbaarheid teenoor God in ons lewens. Ja, laat ons in ‘n wêreld wat Hom met hul ondankbaarheid verag, aan Hom oorvloedige eer deur ons lewens van dankbaarheid toebring.

Amen.

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie