1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6510792

Besoekers aanlyn

Ons het 12 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

OM GEHOORSAAM TE WEES

1 Samuel 15:1-35

Bybel“Daarop sê Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is ’n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die HERE

verwerp het, het Hy jou as koning verwerp.” (:22&23).

Saul gaan vir Samuel ewe selfvoldaan tegemoet nadat hy teruggekom het van die oorlog teen Ámalek. Hy het ‘n groot oorwinning behaal. Hy het die vyand se land met die banvloek getref. En dan het hy boonop met ‘n groot buit teruggekom wat hy van voorneme was om

aan die Here te offer.

Samuel deel egter nie Saul se opgewondenheid oor die oorwinning nie. Inteendeel, Samuel is woedend omdat Saul aan die Here ongehoorsaam was. Hierdie groot, aansienlike buit en offer was vir hom glad nie indrukwekkend nie.

 

Geliefdes, ons behoort beslis in ons tyd hierdie lering uit God se Woord ter harte te neem. Ons sien ook hoedat mense al te graag dinge doen om indrukwekkend te lyk. Dink maar hoe indrukwekkend moes daardie offer van Saul nie gelyk het nie! Die beste van die Ámalekiete

– en dit in hul menigte wat as offer aan God gebring word. Ja, soos daardie mense in ons tyd wat hul skenkings van miljoene rande maak – hoe indrukwekkend vir die mens. Maar hoe gering voor God omdat die gesindheid waarmee dit gedoen word nie vir Hom aanneemlik is nie. “EN Jesus het reg voor die skatkis gaan sit en gekyk hoe die skare geld in die skatkis gooi. En baie rykes het veel ingegooi. En daar kom een arm weduwee en gooi twee geldstukkies in, dit is ’n oortjie. Toe roep Hy sy dissipels na Hom en sê vir hulle:  "Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het.” (Markus 12:41-43).

 

Samuel stel dit aan Saul dat eiesinnigheid afgodery en beeldediens is. Hy stel dit m.a.w. aan hom dat hy deur sy optrede eerder sy eie eer as die eer van God gesoek het. En dit is ook afgodery om jou eie eer, eie aansien of eie belang te dien as om God te gehoorsaam. Ja, om

jou “eie god” te wees is ook afgodery! “Saul, jy wou graag deur die volk geëer word vir die groot oorwinning wat jy behaal het. Jy wou graag deur die volk bewonder word vir die groot en aansienlike offer wat jy uit die buit aan God bring.” Saul het vergeet dat God nie dit wat voor oë is aansien nie, maar wel dit wat in die hart is. Ja, ook as dit in die mens se hart is om sy eie eer bo die eer van God te stel. “…Want nie wat die méns sien, sien God nie; want die mens sien aan wat voor oë is, maar die HERE sien die hart aan.” (1 Sam. 16:7). Sien ons nie vandag nog hoedat mense hard ywer om ryk en belangrik te word nie? Ja, al sou dit beteken dat hulle die liefde vir ander en die gebod van God agter hul rug moet werp om hul doelwitte te bereik – die mense sou hulle tog steeds as rykes en aansienlikes bewonder. En dit weeg vir menige mens in ons tyd swaarder as om te doen wat in God se oë reg is. Dink maar aan talle rykes wat hul werknemers mishandel en onbillik behandel en selfs onregverdige voordeel uit kliënte trek. En dan uit hierdie rykdom wat hulle uit ander pers sal hulle in die openbaar groot donasies maak en liefdadigheid bewys.

 

Sou hierdie offers vir God aanneemlik wees? Dit is tog duidelik dat so ‘n persoon nie ‘n saak het om die gebooie van God te verontagsaam om sy eie eer en aansien in die wêreld te versterk nie. Dit is tog duidelik dat die beweegrede vir sy optrede die strewe na eie eer is eerder as ‘n strewe om God te behaag. En hierdie strewe na eie eer en aansien het ook tot gevolg dat daar in ons tyd soveel valse predikers is wat mense se geestelike armoede en nood in hul siel misbruik. Ja, Jesus Christus het ons ook teen hierdie oortreding gewaarsku. “Baie sal in

daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!” (Matt. 7:22&23).

Ja, geliefdes – selfs in ons volk se donker uur waarin ons vandag verkeer sien ons hierdie sieklike sug na eie eer. Hoeveel is daar nie vandag wat hulself as leiers van ‘n volk wil voordoen nie, ja selfs op slinkse wyse hulself as leiers van ons mishandelde volk wil posisioneer. En dan wel ook omdat hulle ‘n sieklike sug na eie eer het. Hulle wil graag daardie EEN wees wat die volk gered en gelei het en tree nie op omdat hulle hart uitgaan na hul volk in hul ellende nie. Hulle wil graag die Moses van die volk wees, maar vergeet dat Moses homself nie as leier aan sy volk opgedring het nie - inteendeel. Hulle sal graag eerder die eer van die oorwinning wil hê as om dit aan God te laat toekom.

 

. . Ons durf nie sulke mense volg nie. Geliefdes, mag ek en u daar waar ons verkeer onsself ook beywer om God se eer voorop te stel. Ja, mag ons onsself opnuut toespits om in dit wat ons doen God se eer eerder as ons eie doelwitte en eer na te streef. Ja, mag dit deur ons optrede duidelik word aan hierdie wêreld dat ons nie daaraan gelykvormig word nie, dat ons nie na hierdie wêreld se eer streef nie, maar eerder daarna streef om te doen wat in God se oë welgevallig is. “En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.” (Rom. 12:2).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie