1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6510420

Besoekers aanlyn

Ons het 18 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

ONS STREWE NA VOLMAAKTHEID

BybelHeb. 13:20-25

MAG die God van die vrede, wat die groot Herder van die skape, naamlik onse Here Jesus

Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, julle

volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is voor

Hom deur Jesus Christus aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid! Amen.”

(:20&21).

Daar is niemand van ons wat volmaak is nie. Elke mens het maar sy gebreke, sy

tekortkominge, swakhede en sondes. Maar ongelukkig het hierdie feitelike waarhede in ons

tyd gerieflike verskonings vir mense geword om in sonde te volhard. Dit word effektief

aangewend om enige vorm van vermaning af te weer en hul verantwoordelikheid vir hul

sieleheil die rug te keer.

U het uself seker ook al in ‘n situasie bevind waarin ‘n persoon vermaan word en die

vermaning eenvoudig afwys met die gerieflike verskoning – “Man, niemand is volmaak nie.”

Dit is natuurlik waar. Feit is dat ons hierdie waarheid op die regte wyse moet aanwend. In

plaas daarvan dat ons hierdie waarheid aanwend om ons geloofsverantwoordelikheid te

ontduik en diegene wat ons vermaan te probeer ontspoor, behoort dit ons daartoe aan te

spoor om na onberispelikheid, heiligmaking en volmaking volgens die wil van God in

Christus Jesus te streef. “Maak dood dan julle lede wat op die aarde is naamlik hoerery,

onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is,” (Kol. 3:5). “Beklee

julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming,

goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. En beklee julle bo dit alles

met die liefde wat die band van die volmaaktheid is.” (Kol. 3:12&14).

Dit is mos vandag een van die grootste “sondes” wat ‘n mens kan pleeg – om ‘n ander te

vermaan. Hoe durf jy! Jy is liefdeloos! Jy dink jy is beter as ander! Niemand is volmaak nie!

Jy mag nie oordeel nie! Ja, geliefdes hoe hartseer dat selfs in soveel kerke hierdie

verskonings gebruik sal word om diegene wat ander wil vermaan se mond te snoer. En is dit

nie ‘n direkte verontagsaming van God se opdrag nie? “Maar vermaan mekaar elke dag so

lank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde

verhard word nie.” (Heb. 3:13). “…Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en

geestelike liedere, …” (Kol. 3:16). “En ek vermaan julle, broeders, verdra die woord van

vermaning, want ek het ook maar kort aan julle geskrywe.” (Heb. 13:22).

Die Here onderrig vir ons uit Spreuke 12:1 dat hy wat die teregwysing haat onverstandig is.

“EEN wat die tug liefhet, het kennis lief; maar wie die teregwysing haat, is dom.” Diegene

wat hulself nie aan gesonde teregwysing vanuit God se heilige Woord onderwerp nie is

uiters verwaand. Hulle stel dit indirek dat hul beter weet wat goed is in die lewe as wat God

sou weet. Hulle stel dit indirek dat hulle nie Sy teregwysing nodig het nie. Maar tog is dit

ironies dat baie van diesulkes vinnig weet om te bid wanneer hulle deur onheile bedreig

word. En dan sou die fout natuurlik weer by God lê indien daar nie verhoring op hul gebede

is nie. Hulle sou met God wil twis omdat Hy nie na hulle wil luister nie, maar God durf nie

met hulle twis omdat hulle na Hom nie luister nie. Die Here maak tog hierdie saak in die

woorde van Spreuke 28:9 baie duidelik. “Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister

nie, selfs sy gebed is ‘n gruwel.”

Hoe ironies is dit wel nie dat diegene wat nie vermaning wil aanneem nie eintlik in hul eie

hart hulself as “volmaak” beskou. Hulle is in hul eie oë volkome – hul het geen vermaning

en teregwysing of raad nodig nie. Daarenteen is ware gelowige van hul swakhede en

tekortkominge voor God bewus. En hulle is hartseer en ontevrede hieroor omdat hulle

weet dat God nie daarmee tevrede is nie. Hulle is ook bewus van hul onvermoë om hulself

te volmaak en daarom dat hulle hul wend tot die Woord, tot Jesus Christus, om redding.

Diegene wat die vermaning en tug verwerp, weerstaan Jesus Christus wat ons tot

volmaaktheid wil lei. “Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid

ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie,” (Heb. 10:26). “hoeveel

swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van

die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade gesmaad het?”

(Heb. 10:28).

Die gelowige kind van God daarenteen slaan sy oë op tot God en soek gedurig na Hom, bid

gedurig tot Hom om hom te versterk, te grondves en tot volmaaktheid te lei. “En mag die

God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus,

nadat ons ‘n kort tyd gely het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves!” (1 Pet. 5:10).

Geliefdes, laat ons nie die dwaasheid van die wêreld navolg en deur die sonde en

begeerlikhede van hierdie wêreld verhard word nie, maar eerder mekaar tot liefde en goeie

werke aanspoor terwyl ons na ons volmaking in Christus Jesus streef. “en laat ons op

mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor;” (Heb. 10:24).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie