1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6510780

Besoekers aanlyn

Ons het 26 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

POLITIEKE ONSIN

Toring van BabelOnsin=gekheid, bog of nonsens

Politiek=staatkunde, handelswyse of gedragslyn van’n regering

Staatkunde= Goedgeordende kennis van ‘n vak of wetenskap

IN DIE BEGIN

Genesis 1:26 - En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

God begin met die skepping van die mens op ‘n geordende wyse van beeld en gelykenis, en vanweë Sy kennis van die waarde van Sy oordeel, stel Hy die mens aan om te heers oor die hele aarde!

Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en — dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag.

STATUS EN VERANTWOORDELIKHEID VAN DIE MENS

PSALM 8: Vir die musiekleier; op die Gittiet. ’n Psalm van Dawid.

2   O HERE, onse Here, hoe heerlik is u Naam op die ganse aarde! U wat u majesteit gelê het op die hemele.

3   Uit die mond van kinders en suiglinge het U sterkte gegrondves, om u teëstanders ontwil, om die vyand en wraakgierige stil te maak.

4   As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het —

5   wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek?

6   U het hom ’n weinig minder gemaak as ’n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon.

7   U laat hom heers oor die werke van u hande; U het alles onder sy voete gestel:

10 o HERE, onse Here, hoe heerlik is u Naam op die ganse aarde!

As gevolg van Dawid se Goddelike samestelling, soos ook elkeen van ons, het hy ‘n goeie begrip van God se almag en alwysheid en sien en verstaan hy uit God se skepping, die verhouding waarin die geskape mens met God staan! Dawid begryp ook die verantwoordelikheid van daardie verhouding as hy in die psalm erken dat die mens heerskappy oor die werke van God’s Hande opgelê is omdat God ALLES onder die mens se voete gestel het!

Bespeur u hier ‘n gekheid, ongeordende handelswyse of onverantwoordelike gedragslyn? Erken u uit Psalm 8 ‘n Bybelse riglyn van uiterste verantwoordelikheid en geordende heerskappy oor wat God geskep en aan ons ondergeskik gemaak het?

Indien wel, hoe lyk die Afrikaner se politiek? Geklik of ge-orden? Waar het die gedragslyn van die Afrikanervolk se regering van 1948 sy oorsprong gekry?

Toe kom die Sondvloed en behalwe Noag, sy vrou en kinders, word die hele menslike geslag uitgewis! (Omdat die geskape volk van God afgewyk het van God se skeppingsorde)

ORDENING VAN DIE MENSDOM NA DIE SONDVLOED

Kom ons let nou noukeurig op na die ordening van die mensdom na die sondvloed, soos wat dit in die Woord van God opgeteken is!

GENESIS 10: 32 (Laaste vers) Dit is die geslagte van die seuns van Noag volgens hulle afstamming, in hulle nasies; en uit hulle het die nasies op die aarde hulle verdeel ná die vloed. (uit hulle het verdeeld geraak die kuslande van die nasies, in hulle lande, elkeen na sy taal, volgens hulle geslagte, in hulle nasies.)

Waarom dié verdeling? Nasies, lande, elkeen na sy taal, volgens hulle geslagte, in hulle nasies? Was dit dan nie vantevore só nie?

GENESIS 11: EN die hele aarde het dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde.

2   En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle ’n laagte in die land Sínear; en daar het hulle gaan woon.

4   En hulle sê: Kom, laat ons vir ons ’n stad bou en ’n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik; en laat ons vir ons ’n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie.

5   Toe daal die HERE neer om die stad en die toring te besien waaraan die mensekinders gebou het.

6   En die HERE sê: Daar is hulle nou een volk en het almal een taal! En dit is net die begin van hulle onderneming: nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie.

7   Kom, laat Ons neerdaal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie.

8   So het die HERE hulle dan daarvandaan oor die hele aarde verstrooi; en hulle het opgehou om die stad te bou.

9   Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die HERE die taal van die hele aarde verwar, en daarvandaan het die HERE hulle oor die hele aarde verstrooi.

BantoetuislandeGOD BRING SKEIDING

Die skeidingsbeginsel is om skeiding te bring tussen lig en duisternis. Die ontstaan van Een Wêreldorde was ook die begin van opstand teen God en Sy gebooie. Die klem het verskuif na Óns! “En hulle sê: Kom, laat ons vir ons ’n stad bou en ’n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik; en laat ons vir ons ’n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie”. Dit is voor-die-hand-liggend dat verskillende tale, kulture en nasies in ‘n “Nuwe” Wêreld Orde” tot konfrontasie sal ly, wat eerder die duisternis as die lig sal dien.

Dit is vanuit die staanspoor ‘n onsinnige politieke beleid wat oor eeue beproef is en gefaal het. Binne só ‘n stelsel word kompromieë en toegewings gemaak wat norme en waardes van die een probeer ophef en die ander s’n afbreek. Die uiteinde is onvermydelik anargie en chaos soos wat ons dit vandag beleef!

Die tragiese is dat dit juis die kerk is wat die skeidingsbeginsel, in samewerking met die staat, afgebreek het! Wat die skeidingsbeginsel nie net help afbreek het nie, maar dit tot sonde verklaar het! Die gebrek aan begrip vir die waarde van rasseskeiding, maar meer nog, die wanstaltige verwringing van die beleid wat in Suid Afrika toegepas is om die skeiding te bewerk, het soos in die geval van die volksgenote na die sondvloed, by die meeste mense byval gevind om te help bou aan die toring, in belang van die duisternis eerder as in belang van die lig!

GEBREK AAN DIE SKEIDINGSBEGINSEL BRING GEBREK AAN GELOOF!

Deut. 1:28. Waarheen moet ons optrek? Ons broers het ons hart laat versmelt deur te sê: Dit is ’n volk groter en hoër van gestalte as ons; die stede is groot en tot aan die hemel versterk; en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien.

29 Toe het ek aan julle gesê: Word nie verskrik en wees nie bevrees vir hulle nie.

30 Die HERE julle God wat voor jul uit trek, Hy sal vir julle stry net soos Hy voor julle oë met julle in Egipte gedoen het

31 en in die woestyn, waar jy gesien het hoe die HERE jou God jou gedra het soos ’n man sy seun dra, op die hele pad wat julle getrek het, totdat julle tot by hierdie plek gekom het.

32 MAAR ONDANKS HIERDIE WOORD HET JULLE NIE GEGLO IN DIE HERE JULLE GOD NIE,

Sien u die paralel? Die Groot Trek, Bloedrivier, Magersfontein, Amajuba tot by die Republiek in 1961? MAAR ONDANKS HIERDIE WOORD HET ONS AFRIKANERVOLK NIE GEGLO IN DIE HERE ONS GOD NIE MAAR DE KLERK SE BLOEDBAD GEVREES! Daarna ons land prysgegee en agter volkstaters, saampraters, brugbouers, oorgeërs en hensoppers aangeloop!

DIE WAARDE VAN GRENSE

DEUTERONÓMIUM 32:8

Toe die Allerhoogste aan die nasies ’n erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel.

HANDELINGE 17:26

En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het,

Onsinnige politiek is die ontkenning of afbreek van grense! Of dit nou landsgrense, rasgrense of geestelike grense is, is irrelevant! In die politiek, en veral in Afrika politiek, is dit onsinnig!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie