1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6508908

Besoekers aanlyn

Ons het 17 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

HOEKOM OPENBARE BRIEF VAN DOMINEE AAN KRIMPENSE GEMEENTERAAD BOHAAI VEROORSAAK HET

 

DOMINEE KORT: "EK HET NET 'N OPROEP GEDOEN OM WEER TERUG TE KEER NA GOD". 

Geagte leser. Daar is hierdie week bohaai ontstaan nav. 'n vertrouelike brief wat dominee Kort , wat verbind is aan die Mieraskerk in die Suid Hollandse stad Krimpen aan den IJssel gestuur het 2020 0408 1aan die gemeenteraad van hierdie stad. 'n Raadslid wat onbekend is, het nie die openbare skrywe na buite gebring, en dit het ook 'n burger bereik wat baie vies en verontwaardig is hieroor. Die inhoud van die brief, waar reeds genoemde predikant net beklemtoon dat dit baie belangrik is om weer terug te keer na God, val nie in goeie aarde nie omdat die man voel hy word aangeval omdat hy as homoseksueel nie met 'n vrou getroud is dog met 'n man saamleef. Ons sal die betrokke predikant vrae stel oor die inhoud van die brief en waarom die burger nou wil hê dat die regter daaroor oordeel dat dominee Kort moonlik diskrimineer.

"Beste dominee. Zou u voordat we ons vraaggesprek beginnen iets over uzelf willen vertellen en over uw gemeente de Mieraskerk die u al vanaf 2003 bediend met Gods woord?"

"De reden waarom ik predikant geworden ben, komt van God. Hij heeft mij tot het werk van deze bediening geroepen en tot het predikambt afgezonderd. Na veel wederwaardigheden kreeg ik kennis aan mijn vrouw. Doordat wij in Hasselt (waar nu in heftige mate het Coronavirus woekert) de belijdenis-catechisatie volgden, spoorde de plaatselijke predikant mij aan tot de studie theologie. Hij wilde dat ik predikant zou worden.
Ik dacht dat ik niet mocht weigeren en begon aan de opleiding (1976). Dit mislukte echter, gezien mijn vooropleiding, finaal. Ik zag er toen ook maar vanaf. Maar toen begon het pas.
De Heere ontstak een vuur in mijn hart dat niet te blussen was. Het betrof de dienst des Heeren. Door misvatting dacht ik dat het op het ambt van ouderling sloeg. De Heere dacht anders. Ik moest Zijn Naam, werk en deugden verkondigen als predikant. Inmiddels werd de drang om te gaan studeren, onweerstaanbaar sterk. Door Gods liefde en kracht werden alle hindernissen genomen. Na jaren voltooide ik mijn studie aan de Universiteit te Utrecht. Ook sloot ik de kerkelijke opleiding voor de Nederlands. Hervormde. Kerk af. Al die tijd leefden wij uit s' Heeren hand. Na veel twijfel en strijd over de vraag of ik wel werkelijk de roeping had om predikant te worden, gaf de Heere mij licht en duidelijkheid. Hij riep mij toen het eropaan kwam. In het holst van de nacht, bij een rustige slaap, maakte Hij mij wakker. Tot twee keer toe sprak Hij krachtig van de hemel en riep mij tot het werk der prediking. In een volgende nacht herhaalde Hij dit twee keer, maar dan met andere woorden. In waarheid mocht ik antwoorden, toen men van de 2020 0408 2Universiteit een verslag vroeg over mijn motieven bij de theologische studie, dat de Heere mij geroepen had. Deze roeping is echter niet onbeproefd gelaten, maar wel bevestigd.
De gemeente van Krimpen aan den IJssel mag ik nu alweer meer dan zeventien jaar met de liefde van mijn hart dienen. Voorheen stond ik vier-en-een-half jaar in Rijssen en daarvoor vier jaar als Hervormd predikant te Garderen. Tussen mijn Hervormd zijn en een standplaats in de Oud Gereformeerde. Gemeente in Nederland heb ik een jaar geproponeerd. Toen had ik dus geen gemeente.
De Hervormde kerk verliet ik vanwege het Samen op Weg proces. De gemeente van Krimpen omschrijf ik als een boeiende gemeente. Het is een veelzijdige gemeente, waarin schippers, arbeiders, zakenmensen, oud en jong gezamenlijk optrekken. De mensen zijn sociaal, nuchter, openhartig, vriendelijk en ook meelevend. Er komt minder van die opgelegde, kunstmatige en aangeprate godsdienst voor. Ze zijn rechtuit. En gelukkig vinden we er ook mensen, die de Heere oprecht vrezen. In wie de Heere een goed werk begon".

"Helder. Dan willen we het graag hebben over de bewuste brief. Wanneer besloot u deze aan de gemeenteraad te sturen en we koppelen er een vervolgvraag aan vast. Heeft u dit biddend overwogen?"

"Het schrijven aan de gemeente viel in mijn hart toen onze Burgemeester namens en met het gemeentebestuur huis aan huis een brief zond. In die brief gaf hij hun mededelingen te kennen over de maatregelingen die zij op voorschrift van de overheid genomen hadden. Wij waren goed op de hoogte van de omstandigheden waarin ons land en volk zich bevond en deelden hun zorg. De zaken die ik aan de burgerlijke overheid wilde zeggen, leefden al een poosje in mijn hart en werden ondersteund door het onderwijs dat we van de Heere kregen.

Het viel ook samen met een vraag uit ons kerkverband of ik iets over deze pandemie wilde schrijven in ons landelijk kerkblad. Met het feit dat ik ook mijn gemeente wilde inlichten, richtte ik mij op drie gebieden van mijn arbeidsveld. Het werd mij zo helder voor ogen gesteld dat ik vaag het idee had dat de Heere er iets mee voorhad. Dat zakte echter even snel weg als dat het gekomen was. U begrijpt toch ook wel als de Heere ons een last opbindt, dat dit niet zonder gebedsworstelingen gaat. Dan wordt de bede of Hij ons daar de nodige wijsheid voor mag geven. Zo kwam ik er ook toe om mijn waardering voor de gehele overheid uit te spreken in deze zo zwaarwegende verantwoordelijkheid. En zoveel als mogelijk is, wilden wij hen steunen. Zo vormde zich de brief in mijn hart en dat hart droeg hen biddend alle liefde toe".

"We nemen aan dat u alleen wilde bewerkstelligen dat het heilzaam is om weer de Heere op de eerste plaats te zetten om zo het onheil wat het Coronavirus met zich brengt af te wenden net zoals bijvoorbeeld Jona deed bij de stad Ninevé?"

"Bewerkstelligen kan ik niets, maar we lijden er erg onder dat we Nederland zover zien wegzinken. Ons Land heeft zich in snel tempo van God vervreemd. De zonde viert allerwegen hoogtij, de reden ook waarom ons dit handelen van God te wachten was. Menigmaal dachten we kan het nog erger? Wie kan dit stoppen? Hoelang moet dit nog duren? Vindt dit nooit een eind? Met lede ogen zien we aan hoe we terugvallen in het moderne heidendom.
Niet de Heere, maar de mammon dienen we. Met die culturele en maatschappelijk afgoden dansen we maar om het gouden kalf van deze wereld. Vreemde godsdiensten en satanisme gaan hand in hand in onze tijd. De afgodendienst is volop te zien in en rond de media, die hun idolen volop bejubelen. De band God, Oranje en het volk der Nederlanden is doorgesneden. Zijn verbond hebben we trouweloos verbroken. Er is geen trouw en waarheid meer. Smadelijk hebben we God beledigd, veracht en gesmaad. We kennen Hem zelfs niet meer. De smartphone is onze Bijbel en de TV en computer het beeld waarvoor de mens zich buigt. We zijn volledig van Hem af gehoereerd, met al de excessen die dit met zich meebrengt. U hebt het goed. De remedie is er pas als we tot de Heere zijn wedergekeerd.
Ninevé is daar een goed voorbeeld van. Al was het maar uitwendig, kunnen we op Gods goedheid hopen. Maar niet de klederen alleen, ook ons hart moet gescheurd worden. Zo alleen krijgen we genade in de ogen des Heeren".

"Zou het feit dat die stad genoemd was naar de godin Isjtar en het hedendaagse vereren van afgoden zoals allah óók invloed kunnen hebben op ziekten en plagen?"

"Vooraf gesteld concluderen we dat God niet te beïnvloeden is. Maar Hij heeft wel Zijn rechten en inzettingen. Deze gelden de hele wereld op basis van schepping en voor de kerk,op grond van Zijn verbond. Daarvan af te wijken doet Zijn geduchte toorn wachten. Zo stort Hij over de afgodische heidenen Zijn gramschap uit en de kerken doet Hij hun vele zonden vergelding in Zijn verbondwraak. Het voorbeeld daarvan is Israël; de kerk van het Oude verbond. God doet altijd Zijn recht gelden. Dit sloot de mens buiten het paradijs, toen hij zondigde tegen God. Op Sodom regende Hij vuur om hun schandelijkheid. De eerste wereld ging ten onder vanwege een gruwelijke vermenging. De Kanaänieten werden uitgeroeid toen de maat der zonde vol was. Het volk Israël kwam in gevangenschap te Babel toen ze de vreemde goden na wandelden. Jeruzalem werd verwoest toen ze de Heere der heerlijkheid kruisigde. En zo kunnen we zelf de vele causale invullingen geven van de rampen, oorlog, honger en pest enz., die gedurende de tijd optraden. Ook in ons eigen leven kunnen we de slaande, kastijdende en tuchtigende hand Gods zien. Als het geweten nog niet is toegeschroeid, komt daar gelijk het schuldgevoel en de angst op bij de mensen. Hij voelt zich zondig en ellendig en is dan bang voor God en de dood. De Heere is geen ledige Toeschouwer van wat hier op aarde gebeurt. Gods molens draaien langzaam, maar zeker. Dit leidt er uiteindelijk toe dat deze antichristelijke wereld door haar zonden van nu, vergaat".

"Acht u het dan tevens mogelijk dat de alsmaar verdere afkalving van de Zondagsrust debet is aan de huidige zedenverwildering. het navolgen van vreemde goden maar ook de abortus- en euthanasiepraktijk?"

"In eerste instantie zie ik geen direct verband, maar als we verder nadenken wel. De Heere acht de waarneming van Zijn dag erg hoog. Het sabbatsgebod moet van iedereen nageleefd worden. Zelf ruste Hij op de zevende dag; niet omdat Hij moe was, maar omdat Hij ophield te scheppen. Het is ook goed voor ons in sociaal en religieus opzicht. Rust is ons geboden en nodig en zo is deze dag uitermate geschikt voor de verering en dienst van God. Het is daarom een grove belediging om Hem dit te onthouden. Dit gaat gepaard met een ernstige bedreiging: het heeft een al of niet verlengd worden van dagen tot gevolg. Bovendien zegt de Psalmist: Het heil is verre van de goddelozen, want zij zoeken Uw inzettingen niet (Ps. 119:155). Het loslaten van God en Zijn dienst laat een aaneenschakeling van ellende op zich wachten. En de met u bedoelde zedenverwildering brengt een uitsluiting van het koninkrijk Gods teweeg (1 Kor. 6:9,10; Ef. 5:5). Daarom, omdat ze naar God niet luisteren, heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; En insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft hen God overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen die niet betamen: Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid; vol van nijdigheid , moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid; oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden".

"We begrepen dat deze uiterst vertrouwelijke brief uitsluitend bestemd was voor de leden van de raad. Is dat juist?"

"Dat is juist, niet omdat ik over deze zaken niet open ben; maar het was specifiek een brief aan het gemeentebestuur. Zulke brieven zijn altijd vertrouwelijk; zij staan in het ambt van overheid. Kerkelijk is dat net zo; Notarissen, advocaten, juristen dienen waardig en vertrouwelijke met hun stukken om te gaan en hun ambtsgeheim niet te schenden. Iemand uit de raad heeft deze brief met kwade bedoelingen bewust naar buiten gebracht; naar ik hoor, aan een homobeweging die in Krimpen veel verdriet aanricht en kwaad bloed zet".

"Een raadslid besloot, ondanks dat het schrijven een vertrouwelijk karakter droeg, dit toch openbaar te maken, waarna de reeds genoemde ophef ontstond omdat een burgerraadslid de inhoud hiervan onder ogen kreeg. Waarom werd er zo heftig op gereageerd?".

"Naar mij gezegd, worden de stukken voor de vergadering in een digitale kluis weggezet voor de behandeling in de vergadering. Deze zal in verband met deze Coronacrisis wel wat anders verlopen zijn dan gewoon; of opgeschort. Alleen de raadslieden en de gemeentebestuurders kunnen deze stukken tevoren inzien. Wie deze persoon ook mag zijn, hij maakte een schandelijk misbruik van zijn bestuursfunctie en schond het vertrouwen in de (te vormen) coalitie. De gemeente heeft (of: bestuurders hebben deels) mij hiervoor excuus gedaan. Inmiddels schijnt alleen bij de burgemeester de naam van deze man (afgedwongen) bekend te zijn. Hier zal wel het laatste woord nog niet over gesproken zijn. Wat mij betreft: Ik heb hem gelijk vergeven. Maar zo denkt eenieder er niet over. Wat moeten ze hiermee?

Als iedereen nu zo doet, zijn we iets kwijt wat niet gauw aan vertrouwen herwint. Jammer, dit doet veel afbreuk in onze samenleving. Dit wordt goed begrepen door onze burgerlijke overheid. En ze doet er alles aan om dit weer recht te zetten. Mijn ervaringen waren voorheen altijd goed met het gemeentebestuur".

"Kunt u de inhoud van de brief voor de lezers schetsen zodat ze kennis kunnen nemen waar dat burgerraadslid over viel?"

"Ik denk dat hij over alles wat in de brief staat viel, omdat ik voor de zaak Gods opkwam. Die Gods regering heb ik absoluut verenigd met Zijn straf die Hij in deze hele wereld manifesteert. Merkwaardig laat de Heere Zijn ongenoegen over ons en onze handelswijze voelen. Wie niet horen wil, moet maar voelen, zegt een spreekwoord. Niemand wil er echter voor buigen; ook dit raadslid niet.

Nu bent u inmiddels met de hele brief bekend, maar toch noem ik de twee gehekelde plaatsen even, waarover het in de publiciteit ging. Het zijn de volgende:
Zie nu: de hand van God weet ons wel te vinden. Als de Heere doorgaat met Zijn gericht, staan de huizen straks leeg omdat er geen inwoner meer is. De dood waart dan rond, zonder enig pardon. Mogelijk zijn Gods oordelen niet meer af te bidden, zover is Nederland al van God vervreemd. In dat geval moeten we ze aanbidden.
De praktijk van euthanasie moet ophouden, de zondag niet langer ontheiligd, de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen. De overheid dient het volk zelf voor te gaan in de ware godsdienst. Zo niet, dan zullen wij en zij een zwaarder oordeel over ons uitroepen".

"Blijkbaar heeft dit kwaad bloed gezet en wel zodanig dat u telefoontjes krijgt waarbij u met de dood bedreigd wordt. Weet u ook uit welke hoek deze dreigementen komen?"

"Dat het kwaad bloed gezet heeft is zeker, maar ik heb geen een doodsbedreiging gehad. Het eerste telefoontje was een vrouw die tegen mijn vrouw uitvaarde, toen we nog van niets wisten. Zij wenste wel mijn dood, maar dreigde mij er niet mee. Dit schijnt zich zoals gewoonlijk op sociale media af te spelen. Daar houden wij ons niet mee op. Na een heftige morgen met de pers, radio en TV kwam er een stroom van adhesiebetuigingen op gang vanuit mijn gemeente, kerkgangers door het hele land en zelfs van Overzee. We werden in de bloemen gezet; ’t Lijkt wel de Keukenhof. We waren verbaasd en verwonderd. Het grootste is echter dat God met ons is. Net als altijd bood Hij ons een schuilplaats. Hij is ons tot een hoog vertrek. Ja, het is een verwaardiging om de voetstappen van Hem te mogen drukken. De Heere gaf ons deze regel mee: Heb u vijanden lief; dat had Hij ook, want anders werd er geen mens bekeerd. En dat gebeurt gelukkig ook nog. Er zijn er veel die dat met zichzelf zijn; ze mochten het valse daarvan nog maar eens inzien; dan worden ze eerst eens onbekeerd. Dat laatste leert en werkt ons de Heere; de vrucht van Gods genadewerk is de verlossing van onze zonde door Jezus Christus. Dan krijgen we Zijn dienst en huis ook lief. Vandaar".

"We lazen dat het genoemde burgerraadslid aangifte tegen u gaat doen vanwege discriminatie.  Nu wordt al heel snel met deze term geschermd, zo u wilt gedreigd indien iemand zijn of haar mening uit die een ander niet zint. Dekt de vlag hier de lading. Met andere woorden. Discrimineert u als u zegt dat Gods oordelen afgewend kunnen worden als er afgerekend wordt met de zonden?"

"Het betreffende raadslid heeft geen aangifte gedaan. Dat is een vergissing. De man aan wie hij het doorspeelde heeft dat gedaan; een homo. We hebben hem hier bij de kerk wel zien zwaaien met een regenboogvlag. Die arme mannen hebben de zaak van God een grote dienst bewezen. Zo werd Gods Woord, waarschuwingen, oproep tot bekering van kerk en staat weer overal gehoord. Wat zij ten kwade gedacht hebben, heeft God ten goede gekeerd. Ontroerend waren de reacties. Ze hebben zichzelf erg verlaagd, hun medegenoten gewaarschuwd voor de toekomende toorn, de kerkgangers verblijd en de ware gelovigen tot het danken van God gebracht.

Nee, ik discrimineer niet. Gods oordeel ligt over al de gevallen Adamieten, zonder uitzondering. We zijn erin ontvangen en geboren. Van de gedane zonden worden veel van die zonden met name in de Bijbel genoemd. Zij zijn meer dan de haren van ons hoofd. De intentie van de zonden ligt dieper. Daar gaat het om ons ongeloof, ongehoorzaamheid, liefdeloosheid, ondankbaarheid enz. Al die zonden bijeengenomen moeten ons vergeven worden door het bloed van Jezus Christus. Eerder is het nooit goed. Anders zijn we nooit met God verzoend".

"Het is alom bekend dat imams de meest vreselijke uitspraken doen over homo's. Ziet u deze 'meneer' Houtzager zich al op het privéterrein van een moskee begeven en met die regenboogvlag zwaaien om hier tegen te protesteren. Hij begaf zich immers ook, hoewel hij daarvoor niet bevoegd is op het terrein van de Mieraskerk?"

"Nee, dat zie ik niet gebeuren. Dat kost hem het hoofd; het leven. Om ons heen zeggen de mensen zulke dingen, waarmee ze de christenen smaden, doen en durven ze de moslims niet. Daar passen, om hun woorden wat netter te maken, die lafbekken niet. Dat zegt wat van al die schreeuwers, die minderheid die het overgrote deel overschreeuwen en manipuleren; van de kilheid van de islamitische godsdienst en de vredelievendheid van de christelijke bevolking en ook van ieders natuur, die elk gevallen mensenkind met zich omdraagt. O in alle gevallen is ons de Geest van God zo nodig om het rechte spoor te gaan en het beeld van Christus gelijkvormig te worden. Anders kan er immers van wedergeboorte en vernieuwing geen sprake zijn".

"Hoe hebben de raadsleden van met name de Staatkundig Gereformeerde Partij en de ChristenUnie op het feit gereageerd dat de brief is uitgelekt?"

"Van de ChristenUnie heb ik niets gehoord. De SGP heeft emotioneel gereageerd. Van hen en later van de fractie heb ik gehoord dat ze het allen verschrikkelijk vonden. En ook de burgemeester vond heel erg dat dit gepasseerd en mogelijk was. Dat heeft mij erg goed gedaan. Ik denk niet dat iemand het heeft kunnen voorkomen. De Heere wilde deze boodschap ons land en de wereld in hebben. Geen mens gaat bij Hem ongewaarschuwd de eeuwigheid in. Met dit alles heb ik Hem opnieuw mogen bewonderen en eren".

"Heeft de VVD ook al iets van zich laten horen. Tenslotte is het een burgerraadslid van die liberale partij die zich stoorde aan hetgeen u schreef?"

"Nee, dat in ieder geval niet. De partij is wel eens in het voorbijgaan genoemd. Maar ik weet niet of de beschuldiging aan hun adres wel waar is. Dat ze zich daar aan storen, kan ik wel begrijpen. Maar dat is straks wel afgelopen. In de hel is er geen ongeloof meer. Vandaar, die oproep tot bekering. Dat gun of wens je elkaar toch niet!"

"We ronden af en wensen u en uw gezin Gods onmisbare zegen en bescherming toe en danken u hartelijk voor uw tijd en moeite".

"Ik dank u ook. Voorheen wist ik niets van u en deze digitale krant. Maar van nu af zal ik het in de gaten houden, tenminste zolang ik het mag beleven. De Heere mocht uw werk rijkelijk zegenen".

Vaarwel en Gods zegen.

Ds. A. Kort. Krimpen aan den IJssel. 6-4-2020.

ns: Hieronder staan die volledige brief:

Van: Drs. A. Kort
Krimpen aan den IJssel

Functie: Predikant van de Oud Gereformeerd Gemeente in Nederland in deze plaats

Aan: Het college Burgemeester & Wethouders en ook aan de Raad van onze Gemeente

Naar aanleiding van de maatregelen rond het Coronavirus; en in reactie op de rondzendbrief van 16 maart 2020

Onderwerp: de roeping van de kerk en overheid

Geacht gemeentebestuur,

Eenieder van ons beleeft wel iets van de noodsituatie rondom de uitbraak van het Coronavirus. We kregen te maken met de noodmaatregelen van de overheid ten aanzien van deze pandemie. U en wij hebben die zo nauwkeurig mogelijk in acht genomen. Het houden aan de goede regels is onontkoombaar voor onze veiligheid. Uw genomen zorg en verantwoordelijkheid waarderen wij ten zeerste. De situatie is ernstig. De feiten bewijzen dat een goede doordenking van ons beleid nodig is. Het stervensproces van de coronapatiënten moet met recht verschrikkelijk genoemd worden. De feiten in het wereldgebeuren zijn onweerlegbaar. God toont Zijn macht, die niet is te weerstaan.

Maar geacht gemeentebestuur, met dit alles moeten we leren buigen voor God en de Zoon van Zijn liefde, namelijk Jezus Christus. Met dergelijk bezoeken van God roept Hij ons tot bekering. God wil gekend, geliefd en gediend worden. Daar wijst Hij met Zijn Woord en Evangelie op. De kerken en ook de wereld laat Hij nu Zijn straffende hand voelen. Wij hebben tegen de Heere gezondigd. Wij deden het land geen behoudenis aan. De wereld waar wij in leven ligt verzonken in haar boosheid, zonde en ongerechtigheid. Zie nu: de hand van God weet ons wel te vinden. Als de Heere doorgaat met Zijn gericht, staan de huizen straks leeg omdat er geen inwoner meer is. De dood waart dan rond, zonder enig pardon. Mogelijk zijn Gods oordelen niet meer af te bidden, zover is Nederland al van God vervreemd. In dat geval moeten we ze aanbidden.

Wij als kerk vroegen ons af: Hoe verkeren we in Gods huis? Is het ons nog wel ernst? Hoe staat het met de Godsvreze? Is de lauwheid van Laodicea (Openbaring 3:16) de onze? Wat wil God met deze Godspraak zeggen? Dit, dat wij ons van alle vormen van afwijkingen en afgoderij ontdoen. Er is veel verbastering van het echte in het kerkelijk milieu. De leer is bedorven door eigen inzichten. Daarom moet er kerkelijk een echte reformatie opgang gebracht worden. Net als in de dagen van Seth en Enos dienen we de Naam des Heeren weer aan te roepen. Dat is allereerst een persoonlijke zaak, wie we ook zijn, ambtsdrager of geen ambtsdrager. Dat we met David onze schuld mochten belijden: “Zie ik, ik heb gezondigd, en ik, ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan?”

Van de kant van de overheid mogen we ook wat verwachten. Haar regeren dient weer geheel afgestemd te worden op Gods wil en wet. De overheid dient God te erkennen en de afgodstempels af te breken en de duivelsdienst niet toe te laten. Zij behoort een voedsterheer van Gods kerk op aarde te zijn. Haar abortusbeleid dient drastisch veranderd te worden. Het leven in prille aanvang verdient alle bescherming. De praktijk van euthanasie moet ophouden, de zondag niet langer ontheiligd, de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen. De overheid dient het volk zelf voor te gaan in de ware godsdienst. Zo niet, dan zullen wij en zij een zwaarder oordeel over ons uitroepen.

Geacht gemeentebestuur, we zien het, de mens gaat door, maar God ook. Dat we leerden wenen over onszelf en over onze kinderen. En met de Heere Christus medelijden hebben met ons volk, want ze zijn als schapen zonder herder.

Ondanks alles, bij ons leeft Psalm 91: -Gij zult niet vrezen..; -uw tent zal veilig wezen..; -geen plaag zal uw tent naderen..; -u zal geen kwaad wedervaren. Ondanks alles, gaat de Heere ook door met het toebrengen van de Zijnen. Mochten we Hem aanlopen als een waterstroom om in die enige veilige schuilplaats des Allerhoogsten gebracht te worden.

Nogmaals wil ik u bedanken voor de zorg en leiding, die we als leden van uw gemeente gelukkig als goed ervaren. Wij bidden u wijsheid en kracht toe van God, Die het al regeert. De Heere gedenke ook degenen die ziek zijn vanwege het Coronavirus of aan andere ziekten lijden. Hij mocht ze bijstaan en herstellen. Hij ondersteune ook alle hulp-, en zorgverleners.

Hoogachtend
Ds. A. Kort, Krimpen aan den IJssel
Dienaar van Jezus Christus en bedienaar van het Goddelijke Woord

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie