Afrikaner

DIE VERSAKING VAN BEGINSEL SPEL MOEILIKHEID!

Jopie Fourie 2Om te begryp wat dit beteken wanneer ons praat van beginsels, wat in die verklarende Afrikaanse Woordeboek beskryf word as “oorsprong”, “Grondslag”, “oortuiging”, is die woord “beginselvas” se definisie, van karaktervas, waarskynlik die beste verduideliking van waarvan daar gepraat word. Dit beklemtoon dat ‘n beginselvaste persoon karaktervas is. Beginsels het dus te make met die oorsprong van dit wat met oortuiging jou karakter vorm. Op sy beurt sal daardie karakter weer jou lewens-en-wêreldbeskouing vorm op sterkte waarvan jy sinvolle en goedgefundeerde beginselbesluite kan neem.

Versaking of afwyking van ‘n beginsel veronderstel dus die verlies aan vaste oortuiging en selfs gewetenloosheid van karakter. Besluite word dan deur omstandigheid gedikteer waar gister, vandag en môre se besluite waarskynlik van mekaar sal verskil na gelang van die omstandigheid wat geld. Elke besluit wat jy neem het egter ‘n gevolg. Wanneer daar op politieke gebied kollektiewe besluite geneem word, het dit helaas, ook kollektiewe gevolge! Besluite wat afwyk van beginsel, se gevolg is dus onvermydelik moeilikheid!

Sedert 6 September 1966 is daar geleidelik maar doelgerig afgewyk van die beginsel van Afsonderlike Ontwikkeling. Met kiesers wat daartoe oortuig is omdat omstandigheid verander het en hulle wysgemaak is dat volharding in die beginsel die ondergang van die Afrikanervolk sou beteken, was die grondslag vir verraad gelê. Vrees wat geloof en vertroue vervang het deur die afwyking van beginsel, het begin dikteer en beleef ons vandag die vernietigende gevolge daarvan. Daar is nie een enkele lewensterrein waar daar vandag verval en agteruitgang plaasvind, wat nie ‘n simptoom is van die afwyking van die beginsel van Afsonderlike Ontwikkeling nie. Die beste pogings in die wêreld om die simptoom te dokter is waardeloos solank as wat die oorsprong, nie herstel word nie.

Om die vryheid en onafhanklikheid, eienaarskap en vooruitgang van die Afrikanervolk, wat verloor is as gevolg van die afwyking van beginsel, weer terug te kry,het die postmoderne politieke “slimmes”, (“slimmer as genl. Hertzog, slimmer as dr Malan, slimmer as adv. Hans Strydom, slimmer as dr. H.F. Verwoerd, slimmer as dr. Albert Hertzog, slimmer as mnre. Jaap en Willem Marais”) Orania en Kleinfontein aangelê. Is daar Bewegings en partye soos die NKP, AWB, die KP, die AFV, die BAV die VF Positief en selfs die HNB (voorheen HNP), gestig. Vir bykans elkeen was die hoof oogmerk aanvaarding van die onomkeerbaarheid van die toestand en die oplossing die bedinging van ‘n volkstaatjie by diie regime, hoe groot en waar ookal dit die regime sou behaag.

Op die kultuur en kerkbodem was dit die volkswag, Tabok, die APKerk, Bybel en Volk met die kapitulasie van feitlik elke bestaande Afrikaner kerk en kultuurorganisasie wat die “kontaminasie” van rassisme en diskriminasie wou vermy. Dit alles het ‘n vakuum laat ontstaan waarin Solidariteit en Afriforum ingetree het en die persepsie geskep het dat hulle in belang van die Afrikaner optree.

Met die uitsondering van die Herstigte Nasionale Party toe dit nog onder die leierskap van mnre. Jaap en Willem Marais was, kan daar met reg gevra word wat enige van hierdie “slimmer as dr. Verwoerdpartye, bewegings en organisasies” sedert 1994 tot die vryheidstryd van die Afrikaner bygedra het? ‘n Mens moet regtig ‘n baie vrugbare verbeelding hê indien daar enigsins positief op hierdie vraag geantwoord wil word.

Om te fokus op die simptome wat ontstaan en aanhoudend sal aanhou opvlam solank die beginsel versaak word, dien bloot om die Afrikanervolk se gees van verset te erodeer en die klimaat vir totale oorheersing te bevorder. Die tragiek is dat ons volk se verdeeldheid deur misleiding ‘n ernstige versperring geword het vir eendragtigheid. Daar sal eers weer vordering gemaak kan word wanneer die Gideonsbende wat in Suid Afrika oorgebly het ons vertroue en geloof op ons hemelse Vader plaas en ophou om te dink dat daar heil in multikultuur opgesluit lê. Soos by Bloedrivier sal dit nie getalle wees wat die deurslag gee nie, maar vaste geloof en vertroue in ons Drie-Enige God en Vader, en die saak waarvoor ons staan en bereid is om te val.

Om ‘n bewese suksesvolle beginselbeleid te verruil vir iets wat nog nêrens in die wêreld geslaag het nie, is om vir moeilikheid te tender! Dít is ‘n soort moeilikheid waarvoor elke Afrikaner ‘n vrees behoort te hê, omdat dit vernietiging beteken, en nie vrees vir de Klerk se bloedbad of die vrees om ‘n rassis genoem te word nie!