Afrikaner

DIE FONDAMENT IS GELĂȘ, MAAR ONS MOET VOORTBOU!

bloedrivier1 Kor. 3:9-23

“WANT ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ‘n bekwame boumeester op die fondament gelê, en ‘n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.” (:9-11).

In 1838 het ons voorouers ‘n Gelofte aan God afgelê dat hulle tot Sy eer ‘n huis sal oprig en aan hul nageslag sal sê om met hulle daarin te deel. Dink u dat die Geloftekerk wat in Pietermaritzburg opgerig is hierdie onderneming van ons voorouers ten einde gebring het? Dink u dat die God wat nie in tempels woon wat met hande gemaak is nie met die oprigting van ‘n gebou uit klip sou berus of sal u saam met my stem dat ons hier met ‘n veel groter huis te make het? Besef ons na al hierdie jare nog nie dat ons hier te doen het met ‘n geestelike huis nie? Ons voorouers het onderneem om ‘n Godvresende en Christelike volkhuishouding tot eer van God op te rig waar Hy onder ons in elke gelowige se hart kan woon en sodoende deel kan wees van elke gelowige se daaglikse lewe .

Wanneer ons die samelewing rondom ons betrag, sien ons ‘n bouval daar waar die woonplek van God veronderstel is om te wees. Ons sien die uitdagende en seëvierende tatoeërmerke, kleredrag en gedrag van ongelowiges wat die boodskap wil uitdra dat die Christendom in ons Vaderland vernietig is en dat die bose besig is om te seëvier. Ons sien hoedat die een man die volgende man se vrou steel. Ons sien hoedat man-met-man en vrou-met-vrou verhoudings aankoop, hoedat mense mekaar bedrieg en verteer vir ‘n paar sent en hoedat dronkpartye en onsedelike optrede deel van mense se lewenswyse word. Deur hierdie veragtelike lewenswyses skend mense hul liggame wat ‘n tempel van God is en verag hulle Hom wat aan hulle die gawe van lewe geskenk het.

Wanneer ons die toestand van hierdie volkshuishouding in oënskou neem, sak ons moed tot in ons skoene. Dit is dan wanneer dit vir ons voel asof ons soos Nehemía vir dae lank kan sit en treur oor hierdie ellende. Die meeste van ons weet egter uit lewenservaring dat om op ‘n hopie te sit en weeklaag, weinig verbetering aanbring. Nou waar sal ons begin in hierdie chaos en wanhopige toestand om orde te skep en te herstel? Soos met enige projek – groot of klein – begin ons by die begin.

Ek is geen bouer van formaat nie, maar ek weet darem dat enige ordentlike bouprojek se sukses gesetel is in die fondament van die bouwerk. In vers 12 van ons gelese gedeelte vanmôre lees ons dat die fondament alreeds vir ons gelê is en hierdie fondament is Jesus Christus. Hierdie is die vertrekpunt van ons onderneming en daar word van elkeen van ons verwag om hierop voort te bou. Dit beteken natuurlik dat ek en u ons eie lewens sal bou op hierdie fondament wat vir ons gelê is. Wanneer ek derhalwe besluite in my lewe moet maak, moet ek dit toets aan die Woord, m.a.w. aan die wil van Christus in my lewe. Indien my keuse deur Sy Woord veroordeel word, moet ek nie daarmee voortgaan nie aangesien ek dan besig is met verkeerde bouwerk. Die teendeel is ook waar – indien my keuse in lyn is met Sy Woord, moet ek voortgaan daarmee, want om geensins besig te wees nie bloot omdat ek bang is dat ek sal fouteer, is ook verkeerd!

Daar is soveel volksgenote wat die bouwerk aan hierdie volkshuishouding gestaak het. Daar is soveel mense wat moedverloor het en die stryd gewonne gegee het omdat hulle voel asof die bose klaar oorwin het en dat daar geen salf meer te smeer is nie. Hierdie gevoel is sekerlik menslik, maar dit is verkeerd! Ons het die verantwoordelikheid om aan te hou bou, aan te hou werk, aan te hou om te ywer vir ons Meester, Jesus Christus, tot die dag wat ons sterf of daardie dag wat ons saam met Hom die ewige oorwinning sal behaal.

Ons moet weet dat ons werk menigmaal ongevraagd belaster en gekritiseer sal word, aangesien die satan se dienaars ook nie ophou werk nie. Ons moet verwag dat ons werk selfs soms aangeval sal word en dalk afgebreek sal word, maar onthou dat Nehmía en sy volgelinge met die een hand moes oorlog voer om hulself te verdedig en met die ander hand moes bou om die muur van Jerusalem te herstel. En dan soms daardie seerste teleurstelling in ons werk – dit mag dalk voel asof ons goeie werk en ywer ongesiens verbygaan en nie waardeer word nie, maar onthou dat niks die oog van God ontgaan nie en dat ons van Hom ons betroubare loon sal ontvang.

Wanneer u vanoggend hier sit is u hopelik weer besiel met nuwe krag en nuwe ywer vir die koninkrykswerk ons opgelê. Hierdie is natuurlik die rede waarom ons gemaan word om nie ons onderlinge byeenkomste te versaak soos sommige die gewoonte het nie. Ons moet voortdurend ons krag put uit die Woord, uit ons onderlinge byeenkomste, uit die gemeenskap van gelowiges sodat ons met alle ywer as getroue diensknegte voortdurend met die werk van ons Here besig sal wees!