1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6138100

Besoekers aanlyn

Ons het 52 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DEUR HOM WORD ONS GEVOED

BybelJohannes 6:22-59

“Ek is die brood van die lewe.” (:48)

“Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat Ek sal gee, is my vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee.” (:51)

“Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom.” (:56)

Ek wonder of ek en u aldag besef hoeveel God Hom met die Skepping bemoei? Ons kan so maklik onder die wanindruk verkeer dat God daar vêr in die hemel is en dit wat hier op aarde gebeur maar aan tyd en lotgeval oorgelaat het. Die Woord leer vir ons egter anders en die geskiedenis van die mensdom weerlê ook hierdie gedagte. Dink maar aan die talle ingerypings wat in die geskiedenis van die mensdom plaasgevind het en groot omwentelinge in die gang van sake veroorsaak het. Die tyd sal my ontbreek as ons moet praat van Noag, Moses, Josua, Gídeon, Jona (in Ninevé) en soveel ander mense wat instrumenteel deur God gebruik is om skeefgetrekte omstandighede weer reguit te trek.

God was nie daar vêr in die hemel rustig en onbesorgd terwyl die nageslag van Abraham in Egipteland mishandel en verdruk is nie. Hy het hierdie ellende en onreg gade geslaan en, trou aan Sy beloftes, uiteindelik besluit om in te gryp. “En die HERE sê: Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is; en Ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ja, Ek ken hulle smarte.” (Ex. 3:7). God het vir Moses as instrument gebruik om Sy volk onder hierdie juk van slawerny uit te lei na ‘n land waarin hulle oorvloed sou hê, omdat Sy wil vir Sy kinders juis lewe en oorvloed is.

In dieselfde noulettendheid en besorgdheid oor Sy Skepping was God deeglik bewus van die hartseer en ellende wat hier benede deur sonde veroorsaak word. Al die instrumente in God se Hand het maar hul eie krakies van onvolmaatkheid getoon en die besluit het van God gekom om ‘n Meesterplan in werking te stel. Hy stuur aan die wêreld die Skone, die Volmaakte, die Heilige – Sy eie Seun, Jesus Christus, uit Sy Heilige woning na die aarde wat vol bedorwenheid is. Dit taak Hom opgelê was om die mag van sonde te kom verpletter. Net soos wat Moses gestuur is om die volk Israel uit Egipteland te lei, is Jesus gestuur om die mens uit die mag van sonde te lei en daarvan te bevry.

Dit is geweldig belangrik dat ons een ding nie verkeerd sal verstaan nie. Jesus het NIE GEKOM om met sonde en ongeregtigheid te VERSOEN NIE, maar om dit te oorwin. Dit is kettery om vir mense te leer dat Jesus jou só liefhet en nie omgee oor die sonde in jou lewe nie en dat jy dit maar kan koester in jou midde, want Hy het jou lief net soos jy is. God het wel die sondaarmens lief(Hy sterf vir ons terwyl ons nog sondaars was), maar nie die sonde nie – Hy haat alle vorme van ongeregtigheid en wil nie sien dat ons dit koester nie. “U, wat te rein is van oë om die kwaad aan te sien en die onreg nie kan aanskou nie . . .” (Háb. 1:12).

Ek is van mening dat hierdie juis die rede is waarom soveel mense nie bereid is om hul lewens waarlik ten volle vir die Here te gee nie. Daardie besef dat daar dinge in u lewe is waarmee u vir ewig sal moet breek wanneer Jesus in u hart kom woon, is dalk juis wat ‘n struikelblok vir u is. Sou dit nie my argument bevestig nie dat as Jesus waarlik in u hart kom woon, u finaal met daardie verkeerdheid sal MOET breek nie? Kan laasgenoemde nie as ‘n OORWINNING oor die sonde beskou word nie?

Dit is dalk tyd dat u ook antwoord op die klop aan die deur van u hart en Jesus in u lewe in nooi sodat Hy ook vanaf die troon van u hart kan regeer en vandaar die sonde uit u lewe uitroei en bestry. “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.” (Open. 3:20-21).

U sit dalk vandag met ‘n verslawingsprobleem? U word dalk gedurig deur vreesagtigheid geteister of is die lewensvreugde ontneem deur die beker van bitterheid en onvergewensgesindheid wat u daagliks drink. U sal kan getuig dat hierdie voedsel wat deur die satan voorgehou word alles behalwe versadigend vir u is wat dalk tot gevolg het dat u siel besig om te kwyn. Waarom nie eerder die brood van die lewe deur Jesus aangebied aanvaar om te eet tot versadiging toe nie? “Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank.” (Joh. 6:55).

U moet egter weet dat u nie uit altwee bronne versadig sal kan word nie. Daar is ‘n noodwendige keuse wat ú sal moet maak – óf my lewe vir die wêreld t.w.v. die wêreldse en vleeslike begeertes, óf my lewe vir Christus gelei deur Sy Gees. “Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie.” (1 Kor. 10:21).

Ek kan en wil nie hierdie evangelie van Jesus Christus aan u “verkoop” nie aangesien Hy dit gratis aan die mensekinders bied wat na Hom vra. Ek kan u egter met vrymoedigheid nooi om deel te kom hê in die lewe en oorvloed wat daar vir die mens is deur die kosbare vlees en bloed van Jesus Christus. “Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.(Joh. 10:9&10).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie