1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
5804162

Besoekers aanlyn

Ons het 34 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Kongres Banier 2 2019

Afrikaner

ONS GETROUE HOËPRIESTER

BybelHebreërs 2:1-18

“Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen.” (:17)

Ons lees in verse 6&7 van die gedeelte die heenwysing na die woorde van koning Dawid in Psalm 8. Dit is in hierdie Psalm waar Dawid verwonderd staan oor God se liefde en agting vir die mens, sy nietigheid ten spyt. Dawid besef opnuut tydens die skrywe van Psalm 8 dat die mens ‘n nietige wese in vergelyking met die grootheid van die heelal en die heerlikheid van God is, tog is die mens kosbaar en hooggeag in God se oë en met heerlikheid en eer gekroon.

Dawid was een van die mense wie God uitverkies het om na Sy volk om te sien en oor hulle te regeer. Alhoewel Dawid ‘n baie opregte verhouding met God gehad het en ook ontsettend lief was vir God, was hy steeds maar ‘n mens wat met tye aan God ongehoorsaam was en Hom teleurgestel het. Daar het ook aan die beroemde koning Dawid se koningskap ‘n einde gekom en ook sy troonopvolgers het gekom en gegaan. Sommige van hierdie konings ná Dawid het God gevrees en in Sy weë gewandel, maar menig van hulle het Hom gou vergeet en bedroef en nie in getrouheid oor Sy eiendom regeer en Hom in gehoorsaamheid gedien nie.

Einde laaste het God Sy Seun as mens na die aarde gestuur om deur Hom ‘n onwankelbare koninkryk te vestig om oor Sy eiendom te heers. Jesus Christus het dit geen roof geag om die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en om as mens op aarde tussen die mensekinders te kom woon nie. Wat meer is, Hy het Homself onder God se raad en wil verneder tot die dood toe, ja, die mees vernederende dood aan ‘n vloekpaal om sodoende die wil van Sy Vader in die hemel te volbring.

Sy gehoorsaamheid aan God het Jesus Christus die eersgeborene uit die dood gemaak vir hulle wat in God glo. Hierdeur bied Hy bevryding van die mag van die dood deurdat Hy die dood finaal oorwin het. Hy is verhef as Heerser aan die regterhand van God die Vader waar Hy as Middelaar en Hoëpriester vir die kinders van God optree. “Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het; en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat Hom gehoorsaam is, ‘n bewerker van ewige saligheid geword en is deur God genoem ‘n hoëpriester volgens die orde van Melgisédek;” (Heb. 5:8-10).

God vereis gehoorsaamheid uit liefde van Sy kinders soos wat Sy Eersgeborene vir ons die voorbeeld gestel het. Jesus Christus het ook as mens op aarde benoudheid en hartseer geken. Hy het ook bedroef geraak, kwaad geword en selfs ongeduldig geraak met Sy disspels wanneer hulle kleingelowig was en Hy is selfs ook deur die Satan versoek. Hy het egter deur al hierdie dinge vir ons as kinders van God die voorbeeld gestel van ons diensbaarheid en gehoorsaamheid aan die Vader met ‘n opregte en liefdevolle hart.

Daar is soveel valse teoloë wat verkondig dat Jesus Christus vir almal gesterf het en derhalwe Sy kosbare soenbloed goedkoop probeer maak. Hierdie valse verkondiging veroorsaak menigmaal dat mense hul “bekering” sien as ‘n saak wat op ‘n dag afgehandel moet word en dan agter hulle gesit kan word om met hul lewens aan te gaan sonder om te veel sleg te voel oor die verkeerde dinge wat hulle (soms doelbewus en met voorbedagte rade) doen. Hulle kan mos hul gewete sus dat Jesus het reeds vir hulle sondes gesterf het. Die teksverse in Heb. 5:9 en 6:4-8 stel dit duidelik dat ‘n mens se bekering met ‘n toegewyde lewe van gehoorsaamheid opgevolg moet word. “Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het – om dié weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Want die grond wat die reën indrink wat dikwels daarop val, en nuttige plante voortbring ter wille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die seën van God. Maar as dit dorings en distels oplewer, deug dit nie en is naby die vervloeking – die einde daarvan is verbranding.”

Ek weet dat ons in moeilike tye leef en dat die beproewings in ons samelewing die ergste in dekades is.

 

Dit voel soms vir ‘n mens asof jy die laaste persoon in jou familie, jou werksomgewing of jou gemeenskap is wat probeer om ‘n lewe van heiligmaking voor God na te streef en Hom gehoorsaam te wees. Dit is ongelukkig waar dat ons as ‘n eens oorheersend gelowige en Godvresende volk nie pal gestaan het in tye van fel aanslae van die Bose om die eise van die sekulêre wêreld af te weer nie. Hierdie onderhandelinge met die bose het tot gevolg gehad dat die duisternis die lig in ons eens pragtige Vaderland verdring het en hierdie gedagte is genoeg om ‘n mens neerslagtig te maak. Dit laat egter die vraag ontstaan hoe rein ons volk werklik in sy wese was indien ons hierdie verleiding só omarm het? Dit laat ons besef dat ons as volk dalk ook te veel dorings en distels begin oplewer het en dat ‘n vuur onder ons aan die brand gesteek moes word om die dorings en die distels te verteer, maar die goud en edelmetale te reinig, te louter en te suiwer.

Ek wil u vandag met die woorde van Johannes 1:5 bemoedig om vol te hou om ‘n lewe van heiligmaking na te streef in die vrees van God: “En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie.” Ek wil u bemoedig om in tye van moedeloosheid weer na Bo te kyk. Wanneer u horisontale uitsig donker en uitsigloos lyk, onthou dan, kind van God, om op te kyk na Hom wat die getroue en waaragtige Hoëpriester aan die regterhand van God die Vader is. Onthou dat Hy voortdurend vir ons intree. Onthou dat geen duister mag Hom gebonde kon hou of ooit sal kan oorwin nie. Onthou dat in Hom die lig en die lewe is! “In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense.” (Johannes 1:4).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie